1.อัตราเข้าถึงบริการ ADHD เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560-25561

รายการ/ปี
ปี 2560
ปี 2561
อัตราเข้าถึงโรคจิต
8.44
9.76
เอกสาร

2.อัตราเข้าถึงบริการ ADHD เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2561(ค่าเป้าหมาย=9)

รายการ/ปี
ต.ค.60
พ.ย.60
ธ.ค.60
ม.ค.61
ก.พ.61
มี.ค.61
เม.ย.61
พ.ค.61
มิ.ย.61
ก.ค.61
ส.ค.61
ก.ย.61
นครราชสีมา
-
-
7.7
7.7
               
บุรีรัมย์
-
-
13.77
13.77
               
สุรินทร์
-
-
12.00
12.00
               
ชัยภูมิ
-
-
5.46
5.46
               
เขต 9
-
-
9.76
9.76
               
แยก ไตรมาส
Q1
Q2
Q3
Q4
อัตราเข้าถึงโรคสมาธิสั้น
9.76
เอกสารรายจังหวัด
               

ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 7 ก.พ.61