1.อัตราเข้าถึงบริการ ADHD เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560-25561

รายการ/ปี
ปี 2560
ปี 2561
อัตราเข้าถึงโรคสมาธิสั้น
8.44
10.46
เอกสาร

2.อัตราเข้าถึงบริการ ADHD เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2561(ค่าเป้าหมาย=9)

รายการ/ปี
ต.ค.60
พ.ย.60
ธ.ค.60
ม.ค.61
ก.พ.61
มี.ค.61
เม.ย.61
พ.ค.61
มิ.ย.61
ก.ค.61
ส.ค.61
ก.ย.61
นครราชสีมา
-
-
7.7
7.7
8.81
8.81
9.03
         
บุรีรัมย์
-
-
13.77
13.77
14.20
14.20
14.37
         
สุรินทร์
-
-
12.00
12.00
12.57
12.57
12.76
         
ชัยภูมิ
-
-
5.46
5.46
5.69
5.69
5.86
         
เขต 9
-
-
9.76
9.76
10.45
10.45
10.46
         
แยก ไตรมาส
Q1
Q2
 
Q3
Q4
อัตราเข้าถึงโรคสมาธิสั้น
9.76
10.45
เอกสารรายจังหวัด
 
         

ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 1 พ.ค. 61