อัตราเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้น
1.อัตราเข้าถึงบริการ ADHD เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560 (ณ.16 ต.ค.60)

ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 16ต.ค.60

2.อัตราเข้าถึงบริการ ADHD เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560 (ณ.16 ต.ค.60)

ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 16ต.ค.60

3.อัตราเข้าถึงบริการ ADHD เขตสุขภาพทั้งหมด ปี 2560 (ณ.16 ต.ค.60)

ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 16ต.ค.60

4.อัตราเข้าถึงบริการ ADHD เขตสุขภาพทั้งหมด ปี 2560 (ณ.16 ต.ค.60)

แหล่งที่มา https://hdcservice.moph.go.th กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 16ต.ค.60