1.อัตราเข้าถึงบริการโรคออทิสติก เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560-2561

รายการ/ปี
ปี 2560
ปี 2561
อัตราเข้าถึงโรคออทิสติก
13.85
18.19
เอกสาร

2.อัตราเข้าถึงบริการ โรคออทิสติก เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2561

รายการ/ปี
ต.ค.60
พ.ย.60
ธ.ค.60
ม.ค.61
ก.พ.61
มี.ค.61
เม.ย.61
พ.ค.61
มิ.ย.61
ก.ค.61
ส.ค.61
ก.ย.61
นครราชสีมา
-
-
13.38
13.38
15.44
15.44
16.13
         
บุรีรัมย์
-
-
17.09
17.09
18.63
18.63
18.84
         
สุรินทร์
-
-
16.83
16.83
17.08
17.08
17.33
         
ชัยภูมิ
-
-
22.51
22.51
23.13
23.13
23.13
         
เขต 9
-
-
16.51
16.51
17.82
17.82
18.19
         
แยก ไตรมาส
Q1
Q2
Q3
Q4
อัตราเข้าถึงโรคสมาธิสั้น
16.51
17.82
เอกสารรายจังหวัด
 
         

ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 1 พ.ค. 2561