1.อัตราเข้าถึงบริการโรคออทิสติก เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560-2561

รายการ/ปี
ปี 2560
ปี 2561
อัตราเข้าถึงโรคออทิสติก
13.85
16.51
เอกสาร

2.อัตราเข้าถึงบริการ โรคออทิสติก เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2561

รายการ/ปี
ต.ค.60
พ.ย.60
ธ.ค.60
ม.ค.61
ก.พ.61
มี.ค.61
เม.ย.61
พ.ค.61
มิ.ย.61
ก.ค.61
ส.ค.61
ก.ย.61
นครราชสีมา
-
-
13.38
13.38
               
บุรีรัมย์
-
-
17.09
17.09
               
สุรินทร์
-
-
16.83
16.83
               
ชัยภูมิ
-
-
22.51
22.51
               
เขต 9
-
-
16.51
16.51
               
แยก ไตรมาส
Q1
Q2
Q3
Q4
อัตราเข้าถึงโรคสมาธิสั้น
16.51
เอกสารรายจังหวัด
               

ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 7 ก.พ.2561