1.ผู้ป่วย CM ปีงบประมาณ 2560(11เดือน ส.ค.60)

จังหวัด
SMI-V
Re-admit 180 วัน
รวม
ร้อยละ
นครราชสีมา
105
32
137
68.16
บุรีรัมย์
33
2
35
17.41
ชัยภูมิ
15
3
18
8.96
สุรินทร์
4
1
5
2.49
อื่นๆ
5
1
6
2.99
รวม
162
39
201
100

2.ผู้ป่วย CM readmit ภายใน 180 วัน ปีงบประมาณ 2560(11เดือน ส.ค.60)

จังหวัด
จำนวน
ร้อยละ
ชัยภูมิ
3
1.08
นครราชสีมา
32
11.47
บุรีรัมย์
2
0.72
สุรินทร์
1
0.36
อื่นๆ
1
0.36
รวม
39
13.98

2.1 จังหวัดชัยภูมิ ผู้ป่วย CM readmit ภายใน 180 วัน ปีงบประมาณ 2560(11เดือน ส.ค.60)

อำเภอ
ตำบล
รวม
จัตุรัส บ้านกอก
1
บำเหน็จณรงค์ บ้านเพชร
1
เมืองชัยภูมิ บ้านค่าย
1
รวม
 
3

2.2 จังหวัดนครราชสีมา ผู้ป่วย CM readmit ภายใน 180 วัน ปีงบประมาณ 2560(11เดือน ส.ค.60)

อำเภอ
ตำบล
รวม
รวมทั้งหมด
คง เมืองคง
1
จักราช หนองขาม
1
ด่านขุนทด หินดาด
2
เทพารักษ์ บึงปรือ
2
ประทาย โคกกลาง
1
2
  วังไม้แดง
1
ปักธงชัย ตะคุ
1
ปากช่อง หนองสาหร่าย
2
พระทองคำ พังเทียม
1
3
  มาบกราด
1
  หนองหอย
1
เมืองนครราชสีมา ในเมือง
8
13
  บ้านโพธิ์
2
  หนองไข่น้ำ
1
  หนองบัวศาลา
1
  หัวทะเล
1
สีคิ้ว ลาดบัวขาว
1
3
  สีคิ้ว
1
  หนองหญ้าขาว
1
หนองบุนนาก หนองบุนนาก
1
2
  ลุงเขว้า
1
รวมทั้งหมด
32

2.3 จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ป่วย CM readmit ภายใน 180 วัน ปีงบประมาณ 2560(11เดือน ส.ค.60)

อำเภอ
ตำบล
รวม
ลำปลายมาศ หินโคน
1
หนองกี่ เย้ยปราสาท
1
รวมทั้งหมด  
2

2.4 จังหวัดสุรินทร์ ผู้ป่วย CM readmit ภายใน 180 วัน ปีงบประมาณ 2560(11เดือน ส.ค.60)

อำเภอ
ตำบล
รวม
เมืองสุรินทร์ สลักได
1
รวมทั้งหมด  
1

2.5 จังหวัดอื่นๆ ผู้ป่วย CM readmit ภายใน 180 วัน ปีงบประมาณ 2560(11เดือน ส.ค.60)

จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รวม
สระบุรี มวกเหล็ก ลำพญากลาง
1
รวมทั้งหมด  
1

3..ผู้ป่วย CM SMI-V ปีงบประมาณ 2560(16 มกราคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560)

จังหวัด
จำนวน (คน)
ร้อยละ
นครราชสีมา
105
64.8
บุรีรัมย์
33
20.4
ชัยภูมิ
15
9.3
สุรินทร์
4
2.5
อื่นๆ
5
3.1
รวม
162
100.0

3.1 ผู้ป่วย CM SMI-V แยกประเภท ปีงบประมาณ 2560(16 มกราคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560)

แยกประเภท
จำนวน (คน)
ร้อยละ
SMI1
69
42.59
SMI2
60
37.04
SMI3
10
6.17
SMI4
6
3.70
Mixed
17
10.49
รวม
162
100.0

3.2 ผู้ป่วย CM SMI-V Re-admit ปีงบประมาณ 2560(16 มกราคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560)

Re- Admit 
จำนวน
ร้อยละ
Case Management Re-Admit (คน)
14
8.6
Case Management Re-Admit 180 วัน (ราย)
14
8.6
Case Management Re-Admit 90 วัน (ราย)
12
7.4
Case Management Re-Admit 28 วัน (ราย)
8
4.9
คนที่กลับมา Re-Admit เกิน 1 ครั้ง
0
 

- Re Admit แยกรายโรค แยกรายจังหวัด

โรค
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
อื่นๆ
ผลรวม
ร้อยละ
organic
1
0
0
0
0
1
0.62
สุรา
1
0
0
0
0
1
0.62
โรคจิต
5
2
0
0
0
7
4.32
bipolar
2
0
0
0
0
2
1.23
depress
1
0
0
0
0
1
0.62
MR
1
0
0
0
0
1
0.62
ADHD
1
0
0
0
0
1
0.62
รวม
12
2
0
0
0
14
8.64

3.3 ผู้ป่วย CM SMI-V แยกโรค ปีงบประมาณ 2560(16 มกราคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560)

โรค
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
อื่นๆ
ทั้งหมด
ร้อยละ
โรคจิต
9
48
15
4
1
77
47.5
depress
1
25
4
0
0
30
18.5
สุรา
0
10
4
0
1
15
9.3
bipolar
0
6
5
0
1
12
7.4
สารเสพติด
2
6
2
0
2
12
7.4
organic
0
4
0
0
0
4
2.5
MR
0
4
2
0
0
6
3.7
Epilepsy
2
0
0
0
0
2
1.2
stress
1
1
0
0
0
2
1.2
mainia
0
1
0
0
0
1
0.6
anxiety
0
0
1
0
0
1
0.6
รวม
15
105
33
4
5
162
100.0

3.4 ผู้ป่วย CM SMI-V ส่งต่อสถานพยาบาล ปีงบประมาณ 2560(16 มกราคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560)

ส่งต่อ
จำนวน 
ร้อยละ
ส่งต่อสถานพยาบาล
33
20.4

 

สถานพยาบาลที่ส่งต่อ
จำนวน
นางรอง 3
ด่านขุนทด 3
หนองกี่ 2
เทพสถิต 2
บุรีรัมย์ 2
หนองบัวแดง 1
วังน้ำเขียว 1
ละหานทราย 1
จักราช 1
เสิงสาง 1
เฉลิมพระเกียรติ 1
เซ็นทรัลปาร์ค 1
เทพารักษ์ 1
ลำปลายมาศ 1
นาโพธิ์ 1
สตึก 1
บ้านเหลื่อม 1
ชุมพวง 1
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง 1
ห้วยแถลง 1
สุรินทร์ 1
โชคชัย 1
พิมาย 1
ประทาย 1
คง 1
พนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1
รวม
33

 

4.ผู้ป่วย CM SMI-V เปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินการ Re-admit ปีงบประมาณ 2560(11เดือน ส.ค.60)

รายการ
ก่อนทำ CM 
หลังทำ CM 
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
คน
12
7.4
14
8.6
ราย
15
9.3
14
8.6
รายครั้ง 180 วัน
15
9.3
14
8.6
รายครั้ง 90 วัน
12
7.4
12
7.4
รายครั้ง 28 วัน
4
2.5
8
4.9

 

- Case Management Lost F/U (คน)

 

รายการ
จำนวน
ร้อยละ
Lost F/U 
21
13.0

 

- Case Management Admit ก่อนหน้าเป็น CM รายครั้ง แยกรายโรค แยกรายจังหวัด
การวินิจฉัย
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ผลรวมทั้งหมด
F10
2
1
3
F20
6
0
6
F31
3
0
3
F32
1
0
1
F43
1
0
1
F79
1
0
1
รวม
14
1
15

 

- Case Management Admit ก่อนหน้าเป็น CM รายคน แยกรายโรค แยกรายจังหวัด

การวินิจฉัย
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ผลรวมทั้งหมด
F10
1
1
2
F20
5
0
5
F31
2
0
2
F32
1
0
1
F43
1
0
1
F79
1
0
1
รวม
11
1
12
ข้อมูลจาก คกก.MIS 24 ต.ค.60