อัตราเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า 2558-2561

รายการ/ปี
ปี2558
ปี2559
ปี2560
ปี2561
อัตราเข้าถึงโรคซึมเศร้า
43.14
47.84
58.96
60.92
เอกสาร

อัตราเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า ปี 2561(ค่าเป้าหมาย 55)

รายการ/ปี
ต.ค.60
พ.ย.60
ธ.ค.60
ม.ค.61
ก.พ.61
มี.ค.61
เม.ย.61
พ.ค.61
มิ.ย.61
ก.ค.61
ส.ค.61
ก.ย.61
ชัยภูมิ
64.81
64.96
65.05
65.95
66.41
66.91
66.90
         
นครราชสีมา
51.83
52.37
52.62
53.06
53.50
54.34
54.44
         
บุรีรัมย์
62.41
62.92
63.45
63.84
64.18
64.65
64.88
         
สุรินทร์
62.97
63.06
63.11
63.40
63.51
63.52
63.86
         
ภาพรวม
58.78
59.15
59.40
59.88
60.23
60.76
60.92
         
แยก ไตรมาส
Q1
Q2
Q3
Q4
อัตราเข้าถึงโรคซึมเศร้า
59.40
60.76
 
เอกสาร

อัตราเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า ปี 2560(ค่าเป้าหมาย 50)

รายการ/ปี
ต.ค.59
พ.ย.59
ธ.ค.59
ม.ค.60
ก.พ.60
มี.ค.60
เม.ย.60
พ.ค.60
มิ.ย.60
ก.ค.60
ส.ค.60
ก.ย.60
อัตราเข้าถึงโรคซึมเศร้า
48.72
49.91
50.11
50.49
53.29
55.51
55.98
56.38
56.74
57.36
58.02
58.96
แยก ไตรมาส
Q1
Q2
Q3
Q4
อัตราเข้าถึงโรคซึมเศร้า
50.11
55.51
56.74
58.96
เอกสาร

ข้อมูลจาก ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า 1 พ.ค. 61