เอกสารเผยแพร่
เอกสารสำคัญเผยแพร่

เรื่อง
โหลด
วันที่ปรับปรุง
Templet KPIMOU 14-12-2560
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด(Action plan) 14-12-2560
นำเสนอ Hospital Profile
28-11-2560
การนำและบริหารเชิงกลยุทธ
28-11-2560
นำเสนอ Strategy Plan
28-11-2560
KPI PART4 สรุป
29-12-2560
วิเคราะห์ KPI PART4 4-1 ด้านการดูแลผู้ป่วย
29-12-2560
วิเคราะห์ KPI PART4 4-2 ด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น
29-12-2560
วิเคราะห์ KPI PART4 4-3 ด้านการเงิน
29-12-2560
วิเคราะห์ KPI PART4 4-4 ด้านทรัพยากรบุคคล
29-12-2560
วิเคราะห์ KPI PART4 4-5 ด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ
29-12-2560
วิเคราะห์ KPI PART4 4-6 ด้านการนำองค์กร
29-12-2560
วิเคราะห์ KPI PART4 4-7 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
29-12-2560