การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ปี2558-2560(Q3)
ข้อมูล/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
2558
2559
2560
2560
2560
(Q1)
(Q2)
(Q3)
1. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลต่อ 1000 วันนอน
<5%ต่อ 1000 วันนอน
3.18
1.87
2.77
1.74
1.47
2. จำนวนครั้งของการระบาด
ครั้ง
1
1
1
0
0
(ไข้หวัดใหญ่)
(ไข้หวัดใหญ่)
(ไข้หวัดใหญ่)
3. ระยะเวลาในการควบคุมการระบาด
วัน
30
14
9
0
0
4. ร้อยละการคัดกรอง TB
55
27.32
50.12
58.1
5.จำนวนครั้งของอุบัติเหตุที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากร
0
2
1
0
0
0
6.อัตราการปนเปื้อนของเชื้อในน้ำยา
0
0
0
0
0
0
7.อัตราการปนเปื้อนของเชื้อในอุปกรณ์ทางการแพทย์
0
0
0
0
0
0
8.อัตราการปนเปื้อนเชื้อ
<5PMN/1g
0
0
0
0
0
9.โคลิฟอร์มในอาหาร
10.อัตราการปนเปื้อนของเชื้อในมือ
0
0
0
0
0
0
11.ผู้สัมผัสอาหาร
12.อัตราการปนเปื้อนของเชื้อในภาชนะอุปกรณ์ในหอผู้ป่วย
0
0
0
0
0
0
13.จำนวนครั้งการปนเปื้อนของเชื้อในน้ำดื่ม น้ำใช้
ไม่พบ
ไม่พบ
1
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
14.จำนวนครั้งการปนเปื้อนของเชื้อในน้ำทิ้ง
<5 x 103 PMN/100ml
0
0
0
0
0

ข้อมูลจาก คกก.IC 22 พ.ย.60

การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ รายหอและรายเดือน 2558-2560

ปีงบประมาณ
 
2558
2559
2560

ข้อมูลจาก คกก.IC 22 พ.ย.60