R2R ปี 2558

ลำดับ
ผลงาน R2R
หน่วยงาน
รางวัล
1
การได้รับยาฉีด PRN ของผู้ป่วยโรคจิตเภทในระยะอาการทางจิตรุนแรง
หอพิรุณทอง
รางวัลชนะเลิศสายคลินิก
2
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนในชุมชน ภายใต้โครงการจิตแพทย์พี่เลี้ยง
ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตชุมชน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3
ผลการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุรายใหม่ที่มารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
แผนกผู้ป่วยนอก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
4
ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยจิตเภทอาการทุเลาล่าช้าในระยะ Acute phase
หอเฟื่องฟ้า
ชมเชยอันดับ 1 
5
การศึกษาการบริการรับส่งต่อในศูนย์รับส่งต่อและบริการจิตเวชฉุกเฉิน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
ศูนย์รับ-ส่งต่อ
ชมเชยอันดับ 2
6
ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ไม่มารับบริการตามนัด
ฝ่ายเวชระเบียน
รางวัลชนะเลิศสายสนับสนุน
7
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
8
การศึกษาสถานการณ์การบริหารวัสดุสิ้นเปลืองของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
ฝ่ายพัสดุ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
9
การศึกษาประชากรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริการ
ฝ่ายสารสนเทศ
ชมเชยอันดับ 1 
10
สุขภาพช่องปากผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
ฝ่ายทันตกรรม
ชมเชยอันดับ 2
11
การประเมินผลแพทย์ผู้ป่วยใน ในระยะ  acute phase ของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
1.องค์กรแพทย์
หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม R2R 
12
การศึกษาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ผู้ป่วยจิตเภท ระยะ Acute phase 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
2.กลุ่มงานการพยาบาล
 
13
การศึกษารูปแบบลักษณะคำตอบ ต่อแบบทดสอบ Rorschach ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคนไทย
3.กลุ่มงานจิตวิทยา
 
14
การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการบริการผู้ป่วย
4.ศูนย์พัฒนาระบบงาน
 
15
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ Coachingของทีมสุขภาพจิตชุมชนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
5.ศูนย์จิตเวชชุมชน
 
16
ต้นทุนค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
6.ฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์
 
17
ระบบยาจิตเวชเขตบริการสุขภาพที่ 9
7.กลุ่มงานเภสัชกรรม
 
18
การศึกษาผลการตรวจสารชีวเคมีในเลือดของบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ตามโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2558
8.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 
19
ภาวะโภชนาการในผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
9.ฝ่ายโภชนาการ
 
20
อัตราการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการฟื้นฟูด้วยโปรแกรมจิตสังคมบำบัด JVK
10.ศูนย์วิชาการ
 
21
การสำรวจความต้องการของชุมชนในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
11.กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
 
22
ความไม่สมดุลของเกลือแร่แมกนีเซียมในผู้ป่วยที่มีภาวะถอนพิษสุรา
12.หอพุทธรักษา
 
23
ผลของโปรแกรมจิตสังคมบำบัดเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ป่วยจิตเวช ระยะ Acute phase 2 ต่อความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
13.หอผกากรอง
 
24
การศึกษาปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยโรคจิตเภทนอนเรือนนานกว่ากำหนด
14.หอกรองจิต
 
25
เรื่องเล่าผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น
15.แผนกจติเวชเด็กและวัยรุ่น
 
26
1.ประสิทธิภาพบริการผู้รับบริการห้องรับยาเดิม แผนกผู้ป่วยนอก
16.แผนกผู้ป่วยนอก
 
27
2.ผลการสำรวจความต้องการบริการรับยาใกล้บ้านของผู้ใช้บริการรับยาเดิม

ข้อมูลจาก EC 9 พ.ย.60