วิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนกรมสุขภาพจิต (วช.)

วิจัย
ปีจัดทำ
1. การวิจัยชุมชนต้นแบบ
2558-2559
2. การพัฒนารูปแบบบริการจิตเวชฉุกเฉินเคลื่อนที่ 
2559-2560
3. การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นสภาพจิตใจผู้ป่วยจิตเภท
2559-2560
4. การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล ระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยง กับระบบปกติ
2560
5. โปรแกรมการพยากรณ์การเกิด SMI-V จากปัจจัยเสี่ยงในผู้ป่วย โรคจิต (วิจัย data mining )
2561
6. ต้นทุนประสิทธิผลระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวช (สวรส.)
2561

ข้อมูลจาก EC 29 ต.ค.60