1.ผู้ป่วย SMI-V จำแนกภูมิลำเนา และ ประเภท SMI ปีงบประมาณ 2560 (11 เดือน)

จังหวัด
smi1
smi2
smi3
smi4
รวม
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
นครราชสีมา
437
34.30
206
16.17
126
9.89
46
3.61
815
63.97
บุรีรัมย์
107
8.40
86
6.75
39
3.06
10
0.78
242
19.00
ชัยภูมิ
47
3.69
50
3.92
22
1.73
4
0.31
123
9.65
สุรินทร์
19
1.49
17
1.33
8
0.63
2
0.16
46
3.61
อื่นๆ
25
1.96
14
1.10
6
0.47
3
0.24
48
3.77
ผลรวมทั้งหมด
635
49.84
373
29.28
201
15.78
65
5.10
1274
100

ข้อมูลจาก คกก.MIS 12 ต.ค.60

2.SMI-V readmit ปีงบประมาณ 2560 (11 เดือน)

SMI readmit
smi1
smi2
smi3
 
smi4
รวม
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
SMI readmit
35
2.75
30
2.35
12
0.94
6
0.47
83
6.51
ผลรวมทั้งหมด
635
373
201
65
1274

ข้อมูลจาก คกก.MIS 12 ต.ค.60

3.SMI-V ขาด F/U ปีงบประมาณ 2560 (11 เดือน)

SMI-V ขาด F/U
smi1
smi2
smi3
smi4
รวม
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
ขาด F/U
45
3.53
24
1.88
10
0.78
7
0.55
86
6.75
ผลรวมทั้งหมด
635
373
201
65

ข้อมูลจาก คกก.MIS 12 ต.ค.60

4.จำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง(SMI-V)ที่ก่อคดี/ความรุนแรงซ้ำ ปี 2560

เดือน

เขตสุขภาพ

จังหวัด

พฤศจิกายน 2559

9

จังหวัด บุรีรัมย์ 1 ราย

เมษายน 2560

9

จังหวัด นครราชสีมา 1 ราย(case CM)

พฤษภาคม 2560

9

จังหวัด สุรินทร์ 1 ราย(case CM)

รวมทั้งหมด

 

3 ราย

ข้อมูลจาก แบบรายงาน SMI-V กรมสุขภาพจิต 23 พ.ย.60