อัตราเข้าถึงบริการโรคจิต 2558-2561

รายการ/ปี
ปี2558
ปี2559
ปี 2560
ปี 2561
อัตราเข้าถึงโรคจิต
50.39
68.23
76.23
80.89
เอกสาร

อัตราเข้าถึงบริการโรคจิต ปี 2561(ค่าเป้าหมาย 70 )

รายการ/ปี
ต.ค.60
พ.ย.60
ธ.ค.60
ม.ค.61
ก.พ.61
มี.ค.61
เม.ย.61
พ.ค.61
มิ.ย.61
ก.ค.61
ส.ค.61
ก.ย.61
นครราชสีมา
73.57
73.57
73.59
73.59
73.59
78.02
           
บุรีรัมย์
69.44
69.41
69.41
69.42
69.42
75.50
           
สุรินทร์
90.08
90.06
90.06
90.06
90.07
94.12
           
ชัยภูมิ
72.09
71.91
71.98
71.98
72.02
78.97
           
เขต 9
75.74
75.69
75.71
75.71
75.72
80.89
           
แยก ไตรมาส
Q1
Q2
Q3
Q4
อัตราเข้าถึงโรคจิต
75.71
80.89
เอกสารรายจังหวัด
           
เอกสารภาพรวมเขต

อัตราเข้าถึงบริการโรคจิต ปี 2560(ค่าเป้าหมาย 68 )

รายการ/ปี
ต.ค.59
พ.ย.59
ธ.ค.59
ม.ค.60
ก.พ.60
มี.ค.60
เม.ย.60
พ.ค.60
มิ.ย.60
ก.ค.60
ส.ค.60
ก.ย.60
อัตราเข้าถึงโรคจิต
NA
NA
NA
75.74
75.84
75.85
75.86
75.91
75.97
76.00
76.01
76.23
แยก ไตรมาส
Q1
Q2
Q3
Q4
อัตราเข้าถึงโรคจิต
NA
75.85
75.97
76.23
เอกสาร

ข้อมูลจาก สบบส.กรมสุขภาพจิต 1 พ.ค. 61