อัตราเข้าถึงบริการโรคจิต 2558-2561

รายการ/ปี
ปี2558
ปี2559
ปี 2560
ปี 2561
อัตราเข้าถึงโรคจิต
50.39
68.23
76.23
75.71
เอกสาร

อัตราเข้าถึงบริการโรคจิต ปี 2561(ค่าเป้าหมาย 70 )

รายการ/ปี
ต.ค.60
พ.ย.60
ธ.ค.60
ม.ค.61
ก.พ.61
มี.ค.61
เม.ย.61
พ.ค.61
มิ.ย.61
ก.ค.61
ส.ค.61
ก.ย.61
นครราชสีมา
73.57
73.57
73.59
                 
บุรีรัมย์
69.44
69.41
69.41
                 
สุรินทร์
90.08
90.06
90.06
                 
ชัยภูมิ
72.09
71.91
71.98
                 
เขต 9
75.74
75.69
75.71
                 
แยก ไตรมาส
Q1
Q2
Q3
Q4
อัตราเข้าถึงโรคจิต
75.71
เอกสารรายจังหวัด
                 
เอกสารภาพรวมเขต

อัตราเข้าถึงบริการโรคจิต ปี 2560(ค่าเป้าหมาย 68 )

รายการ/ปี
ต.ค.59
พ.ย.59
ธ.ค.59
ม.ค.60
ก.พ.60
มี.ค.60
เม.ย.60
พ.ค.60
มิ.ย.60
ก.ค.60
ส.ค.60
ก.ย.60
อัตราเข้าถึงโรคจิต
NA
NA
NA
75.74
75.84
75.85
75.86
75.91
75.97
76.00
76.01
76.23
แยก ไตรมาส
Q1
Q2
Q3
Q4
อัตราเข้าถึงโรคจิต
NA
75.85
75.97
76.23
เอกสาร

ข้อมูลจาก สบบส.กรมสุขภาพจิต16ม.ค.60