พื้นที่เข้มแข็ง เขตสุขภาพที่ 9

พื้นที่เข้มแข็ง ปี 2560 (12เดือน)

ข้อมูลจาก ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน 1พ.ย.60

พื้นที่เข้มแข็ง ปี 2560 (6เดือน)

ข้อมูลจาก ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน 1พ.ย.60