การทบทวนการบันทึกเวชระเบียน ปี2557-2560

รายการ
เป้าหมาย
2557
2558
2559
2560
Q1
Q2
Q3
Q4
รวม
ความสมบูรณ์ของ
เวชระเบียนผู้ป่วยนอก
90 %
89.66
84.60
90.37
88.29
91.77
92.46
92.30
91.21
แพทย์
84.84
62.93
75.530
69.47
84.89
86.02
86.20
81.64
พยาบาล
92.63
90.94
94.34
93.1
96.5
94.9
94.8
95.22
จิตวิทยา
99.01
98.27
99.72
100.0
99.4
99.7
100.0
99.77
สังคมสงเคราะห์
96.67
90.97
98.44
94.9
99.6
99.6
99.63
98.45
เวชระเบียน
75.16
79.88
83.82
89.4
99.4
99.46
100
97.07
 ความสมบูรณ์ของ
เวชระเบียนผู้ป่วยใน
90 %
95.54
92.33
91.89
90.7
95.50
96.24
95.42
94.47
แพทย์
87.96
84.74
86.36
84.02
93.8
94.56
92.55
91.24
พยาบาล
92.67
82.20
90.04
93.13
94.1
94.98
95.06
94.31
จิตวิทยา
100.00
99.95
99.85
99.00
99.7
100.00
100.00
99.68
สังคมสงเคราะห์
96.30
99.00
90.29
95.09
99.3
98.89
99.38
98.17
อาชีวบำบัด
96.30
90.47
95.55
98.41
94.0
96.30
96.42
96.27
เวชระเบียน
100
97.60
89.25
100
100
100
100
100

ข้อมูลจาก คกก.เวชระเบียน 13 ธ.ค.60