อัตราครองเตียง
อัตราครองเตียง ปี 2558-2560

เดือน
ปี2558
ปี2559
ปี2560
ต.ค. 74.37 70.63 98.65
พ.ย. 82.17 86.44 103.63
ธ.ค. 79.37 86.20 102.43
Q1
78.60 81.03 101.55
ม.ค. 82.21 94.03 96.85
ก.พ. 77.65 90.89 101.69
มี.ค. 87.17 87.80 112.68
Q2
82.50 90.91 103.81
6 เดือน
80.53 85.92 102.66
เม.ย. 81.60 88.64 108.54
พ.ค. 82.70 87.78 118.72
มิ.ย. 79.33 88.49 122.56
Q3
81.23 88.30 116.63
9 เดือน
80.76 86.71 107.32
ก.ค. 84.18 91.55 124.24
ส.ค. 92.70 84.42 104.95
ก.ย. 69.40 94.56 110.33
Q4
82.23 90.13 113.20
12 เดือน
81.13 87.57 108.80