1.เงินงบประมาณได้รับจัดสรร ปี 2558 – 2560

ข้อมูลจาก ฝ่ายการเงินฯ 16ต.ค.60

2.รายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2558 – 2560

ข้อมูลจาก การเงินฯ 16ต.ค.60