1.จำแนกตามร้อยละเฉลี่ยของคะแนนความสุข 8 ด้าน ปี2560

ร้อยละเฉลี่ยของคะแนน
ความสุข 8 ด้าน
Happy Body
Happy Relax
Happy Heart
Happy Soul
Happy Family
Happy Society
Happy Brain
Happy Money
<50
10
34
14
25
118
20
14
38
50-59
31
65
71
92
96
55
70
71
60-69
63
48
86
78
60
110
121
70
70-79
100
57
112
74
26
94
94
86
80-89
67
46
23
29
19
38
23
18
90-100
56
77
21
29
8
10
5
44
รวมจำนวนบุคลากร
327
327
327
327
327
327
327
327

2.จำแนกตามเฉลี่ยของคะแนนความสุข 8 ด้านและประเภทจนท.ปี 2560

ประเภท่
จำนวน
ค่าเฉลี่ย ของ
Happy Body
ค่าเฉลี่ย ของ
Happy Relax
ค่าเฉลี่ย ของ
Happy Heart
ค่าเฉลี่ย ของ
Happy Soul
ค่าเฉลี่ย ของ
Happy Family
ค่าเฉลี่ย ของ
Happy Society
ค่าเฉลี่ย ของ
Happy Brain
ค่าเฉลี่ย ของ
Happy Money
ข้าราชการ
130
73.93
71.31
68.89
68.70
55.44
67.62
67.58
64.89
พนักงานกระทรวง
133
73.58
71.58
67.72
67.60
48.83
67.07
65.35
67.41
พนักงานราชการ
22
72.27
70.08
66.86
69.32
57.39
69.79
66.97
69.32
ลูกจ้างชั่วคราว
6
71.67
63.89
58.33
58.33
44.79
64.71
58.99
63.89
ลูกจ้างประจำ
36
72.92
78.24
68.40
60.19
53.99
71.08
67.53
71.76

4.จำแนกตามร้อยละความสุข 8 ด้านและประเภทจนท.ปี 2560

ด้าน
ประเภท
ข้าราชการ
พนักงานกระทรวง
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างประจำ
Happy Body          
<50
3
4
-
-
3
50-59
10
14
4
-
3
60-69
28
26
4
1
4
70-79
37
42
6
4
11
80-89
27
23
6
1
10
90-100
25
24
2
-
5
Happy Relax          
<50
16
13
3
1
1
50-60
27
28
6
1
3
60-70
16
22
3
1
6
70-80
28
20
1
2
6
80-90
12
20
3
1
10
90-100
31
30
6
-
10
Happy Heart          
<50
4
7
1
-
2
50-60
24
29
8
4
6
60-70
32
40
3
2
9
70-80
55
39
6
-
12
80-90
8
8
2
-
5
90-100
7
10
2
-
2
Happy Soul          
<50
5
9
1
1
9
50-60
37
38
5
2
10
60-70
27
33
7
2
9
70-80
38
26
5
1
4
80-90
13
14
-
-
2
90-100
10
13
4
-
2
Happy Family          
<50
39
59
5
3
12
50-60
41
35
8
1
11
60-70
25
22
5
2
6
70-80
8
11
3
-
4
80-90
12
5
1
-
1
90-100
5
1
-
-
2
Happy Society          
<50
7
11
-
-
2
50-60
23
21
5
3
3
60-70
48
47
6
1
8
70-80
32
36
7
2
17
80-90
15
14
3
-
6
90-100
5
4
1
-
-
Happy Brain          
<50
4
7
-
1
2
50-60
25
32
6
3
4
60-70
44
52
8
1
16
70-80
46
31
6
1
10
80-90
9
9
2
-
3
90-100
2
2
-
-
1
Happy Money          
<50
16
17
2
-
3
50-60
33
26
3
3
6
60-70
32
30
3
2
3
70-80
33
29
10
1
13
80-90
3
12
-
-
3
90-100
13
19
4
-
8

5.จำแนกตามตำแหน่งและร้อยละเฉลี่ยของคะแนนความสุข 8 ด้าน ปี2560

ตำแหน่ง
จำนวน
ค่าเฉลี่ย ของ
Happy Body
ค่าเฉลี่ย ของ
Happy Relax
ค่าเฉลี่ย ของ
Happy Heart
ค่าเฉลี่ย ของ
Happy Soul
ค่าเฉลี่ย ของ
Happy Family
ค่าเฉลี่ย ของ
Happy Society
ค่าเฉลี่ย ของ
Happy Brain
ค่าเฉลี่ย ของ
Happy Money
เฉลี่ย 8 ด้าน
นักกิจกรรมบำบัด
3
55.00
47.22
51.39
47.22
39.58
54.41
51.46
36.11
47.80
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
2
72.50
66.67
50.00
54.17
40.63
61.76
59.52
50.00
56.91
นักวิชาการสาธารณสุข
2
60.00
54.17
58.33
70.83
50.00
57.35
59.24
45.83
56.97
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
2
60.00
54.17
52.08
50.00
50.00
72.06
60.37
58.33
57.13
พนักงานสถิติ
2
55.00
66.67
68.75
41.67
43.75
66.18
58.83
58.33
57.40
เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
1
65.00
66.67
62.50
58.33
50.00
51.47
57.11
50.00
57.63
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
2
67.50
54.17
58.33
62.50
34.38
66.91
55.14
62.50
57.68
พนักงานการเงินและบัญชี
1
65.00
75.00
50.00
50.00
50.00
52.94
59.77
66.67
58.67
นักทรัพยากรบุคคล
3
68.33
47.22
47.22
63.89
52.08
61.27
59.26
75.00
59.29
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
4
71.25
56.25
58.33
64.58
48.44
56.62
59.91
60.42
59.48
ช่างไฟฟ้า
1
75.00
91.67
70.83
58.33
25.00
57.35
66.47
33.33
59.75
พนักงานประจำห้องยา
3
66.67
50.00
63.89
47.22
47.92
75.98
59.82
72.22
60.46
นายแพทย์
7
59.29
52.38
59.52
75.00
66.07
55.46
60.46
57.14
60.67
พนักงานธุรการ
11
63.64
70.45
60.61
59.09
48.30
62.30
60.44
65.15
61.25
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2
67.50
79.17
62.50
70.83
28.13
69.12
62.75
50.00
61.25
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
2
70.00
50.00
66.67
62.50
56.25
63.24
62.35
62.50
61.69
เจ้าพนักงานธุรการ
8
74.38
67.71
61.98
67.71
40.63
65.26
60.99
59.38
62.25
นักจิตวิทยาคลินิก
5
65.00
58.33
60.00
61.67
60.00
67.06
62.90
66.67
62.70
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2
65.00
50.00
60.42
87.50
37.50
75.00
58.38
70.83
63.08
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
3
71.67
83.33
62.50
58.33
54.17
60.29
65.96
52.78
63.63
พนักงานบริการ
15
72.00
78.89
67.22
65.00
37.08
63.82
63.82
75.00
65.35
นักวิชาการพัสดุ
1
85.00
83.33
62.50
83.33
25.00
67.65
67.98
50.00
65.60
พนักงานซักฟอก
6
71.67
70.83
68.06
66.67
45.83
66.42
65.22
72.22
65.86
ช่างต่อท่อ
1
55.00
75.00
62.50
66.67
50.00
79.41
63.73
75.00
65.91
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
2
75.00
75.00
62.50
41.67
46.88
79.41
63.66
83.33
65.93
พยาบาลเทคนิค
3
71.67
83.33
65.28
50.00
68.75
63.24
68.03
58.33
66.08
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
1
60.00
50.00
62.50
66.67
75.00
67.65
64.65
83.33
66.22
นักสังคมสงเคราะห์
6
75.00
66.67
71.53
75.00
47.92
67.65
66.71
59.72
66.27
ผู้ช่วยพยาบาล
9
78.33
75.93
70.37
63.89
43.75
65.03
66.06
68.52
66.48
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
2
72.50
87.50
64.58
50.00
37.50
72.06
65.74
83.33
66.65
พนักงานพิมพ์
23
75.65
77.54
69.02
64.49
50.82
67.14
66.43
68.48
67.45
นักประชาสัมพันธ์
2
65.00
70.83
64.58
54.17
68.75
73.53
63.82
79.17
67.48
พนักงานเภสัชกรรม
2
85.00
75.00
70.83
66.67
37.50
78.68
69.30
58.33
67.66
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
49
74.49
71.09
69.73
67.52
53.44
70.35
66.14
69.05
67.73
พยาบาลวิชาชีพ
85
74.94
70.78
70.34
70.29
55.07
67.32
67.93
66.18
67.86
ช่างไม้
1
65.00
83.33
66.67
66.67
43.75
77.94
67.60
75.00
68.24
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
5
77.00
83.33
70.00
70.00
51.25
63.82
72.16
65.00
69.07
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
3
81.67
77.78
69.44
72.22
45.83
74.02
69.55
66.67
69.65
ทันตแพทย์
2
72.50
70.83
58.33
62.50
75.00
77.94
71.62
70.83
69.95
เจ้าพนักงานพัสดุ
5
71.00
88.33
72.50
68.33
61.25
66.47
71.99
66.67
70.82
แพทย์แผนไทยประยุกต์
1
80.00
66.67
79.17
75.00
56.25
67.65
72.75
75.00
71.56
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
11
79.55
87.88
70.83
68.18
53.41
73.93
72.64
72.73
72.39
นักจัดการงานทั่วไป
9
84.44
75.93
75.93
68.52
61.11
70.59
71.53
73.15
72.65
พนักงานเก็บเงิน
1
85.00
83.33
75.00
66.67
56.25
77.94
72.69
75.00
73.98
เภสัชกร
6
74.17
80.56
72.22
79.17
72.92
75.74
72.47
70.83
74.76
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
2
85.00
87.50
81.25
70.83
56.25
76.47
73.03
70.83
75.15
พนักงานประกอบอาหาร
1
75.00
75.00
70.83
66.67
75.00
89.71
74.69
75.00
75.24
นักเทคนิคการแพทย์
1
75.00
91.67
75.00
75.00
93.75
77.94
77.04
50.00
76.92
นักโภชนาการ
3
83.33
77.78
77.78
80.56
62.50
91.18
79.42
77.78
78.79
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
1
95.00
58.33
83.33
100.00
43.75
80.88
77.37
91.67
78.79
พนักงานประจำตึก
1
95.00
66.67
83.33
83.33
75.00
86.76
82.23
58.33
78.83
พนักงานช่วยการพยาบาล
1
90.00
100.00
83.33
100.00
75.00
89.71
90.34
91.67
90.01
ไม่ระบุ
1
60.00
79.17
70.83
75.00
59.38
55.15
65.78
62.50
65.98
เฉลี่ยภาพรวม
72.41
71.45
66.48
66.27
52.52
69.34
66.51
65.88
66.37

ข้อมูลจาก คกก.MIS 26 ต.ค.60