รายการ
หน่วยงาน
เอกสาร
1.จำนวนหน่วยงานบริการจำแนกตามเขตบริการสุขภาพ รพศ/รพท/รพช/รพ.สต ปี 2557 สำนักนโยบายและยุทธศาตร์
2.จำนวนหน่วยงานบริการจำแนกตามระดับ รพศ/รพท/รพช/รพ.สต ปี 25577 สำนักนโยบายและยุทธศาตร์