ระยะเวลานอนเรือนผู้ป่วยจำหน่าย ทั้งหมด ปีงบบระมาณ 2558-2560(รวม re-an)
โรคหลัก
ปีงบประมาณ
งบ 58
งบ59
งบ60
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส 3
ไตรมาส4
รวมปี 60
จำนวน
LOS
รวม
LOS
เฉลี่ย
จำนวน
LOS
รวม
LOS
เฉลี่ย
จำนวน
LOS รวม

LOS

เฉลี่ย

จำนวน
LOS
รวม
LOS
เฉลี่ย
จำนวน
LOS
รวม
LOS
เฉลี่ย
จำนวน
LOS
รวม
LOS
เฉลี่ย
จำนวน
LOS
รวม
LOS
เฉลี่ย
schizophrenia    
1,969
   
44,596
  
23
   
1,478
   
43,640
   
30
 
383
   
13,480
     
35
 
378
   
14,082
  
37
   
483
   
14,845
   
31
     
423
   
14,241
       
34
   
1,667
    
56,648
       
34
alcohol      
573
   
10,566
  
18
     
390
     
8,272
   
21
  
96
     
2,174
     
23
 
116
     
2,620
  
23
   
117
    
2,639
   
23
       
91
     
2,498
       
27
     
420
      
9,931
       
24
bipolar      
282
     
5,451
  
19
     
234
     
5,233
   
22
  
57
     
1,452
     
25
  
72
     
1,916
  
27
     
90
    
1,973
   
22
       
80
     
1,917
       
24
     
299
      
7,258
       
24
Depress      
227
     
4,136
  
18
     
163
     
3,622
   
22
  
38
       
776
     
20
  
42
       
901
  
21
     
54
    
1,330
   
25
       
77
     
1,667
       
22
     
211
      
4,674
       
22
สารเสพติด      
240
     
4,570
  
19
     
152
     
3,722
   
24
  
49
     
1,489
     
30
  
85
     
2,528
  
30
     
68
    
2,020
   
30
       
70
     
1,980
       
28
     
272
      
8,017
       
30
Organic      
126
     
2,930
  
23
     
121
     
3,117
   
26
  
41
     
1,043
     
25
  
30
       
871
  
29
     
49
    
1,684
   
34
       
33
     
1,262
       
38
     
153
      
4,860
       
32
อื่นๆ      
359
     
7,458
  
21
     
307
     
7,119
   
23
 
103
     
3,199
     
31
  
85
     
2,922
  
34
   
115
    
3,624
   
32
     
108
     
3,195
       
30
     
411
    
12,940
       
32
รวม    
3,776
   
79,707
  
21
   
2,845
   
74,725
   
26
 
767
   
23,613
     
31
 
808
   
25,840
  
32
   
976
  
28,115
   
29
     
882
   
26,760
       
30
   
3,433
  
104,328
       
30
ระยะเวลานอนเรือนผู้ป่วยจำหน่าย ทั้งหมด ปีงบบระมาณ 2558-2560(ไม่รวม re-an)
โรคหลัก
งบ 58
งบ 59
งบ60
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
รวมปี 60
จำนวน
LOS
รวม
LOS
เฉลี่ย
จำนวน
LOS
รวม
LOS
เฉลี่ย
จำนวน
LOS
รวม
LOS
เฉลี่ย
จำนวน
LOS
รวม
LOS
เฉลี่ย
จำนวน
LOS
รวม
LOS
เฉลี่ย
จำนวน
LOS
รวม
LOS
เฉลี่ย
จำนวน
LOS
รวม
LOS
เฉลี่ย
schizophrenia     1,547     35,508    23     1,429     42,444     30  338     12,266       36  314     12,046    38     333     11,431     34       336     12,484         37     1,321      48,227         37
alcohol       490       9,128    19       383       8,101     21    93       2,086       22  106       2,382    22     103      2,351     23         83       2,341         28       385        9,160         24
bipolar       239       4,700    20       229       5,147     22    55       1,396       25    67       1,771    26       68      1,512     22         68       1,740         26       258        6,419         25
Depress       195       3,503    18       160       3,579     22    35         711       20    38         826    22       45      1,025     23         67       1,499         22       185        4,061         22
สารเสพติด       159       3,411    21       147       3,661     25    42       1,214       29    67       2,066    31       54      1,701     32         65       1,911         29       228        6,892         30
Organic       105       2,169    21       121       3,117     26    39         911       23    28         738    26       43      1,586     37         33       1,128         34       143        4,363         30
อื่นๆ       310       6,456    21       302       6,884     23    98       3,033       31    75       2,666    36       96      3,059     32         66       2,347         36       335      11,105         33
รวม     3,045     64,875    21     2,771     72,933     26  700     21,617       31  695     22,495    32     742    22,665     31       718     23,450         33     2,855      90,227         32

ข้อมูลจาก คกก.MIS 20 พ.ย.60