ตัวชี้วัด ระดับ โรงพยาบาล

ตัวชี้วัดโรงพยาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ
ชื่อตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
update
1
ค่าคะแนน CMI
คกก.PCT
1.74
load chart
20/11/2017
2
ร้อยละผู้ป่วยนอกใหม่จิตเวชสิทธิUCตติยภูมิและตติยภูมิที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ที่มีใบส่งตัว
คกก.PCT
70.00
load chart
20/11/2017
3
ร้อยละความพึงพอใจ
คกก.PCT
95.00
load chart
15/09/2017
4
ร้อยละตัวชี้วัดการดูแลผู้ป่วยผ่านเกณฑ์
คกก.PCT
67.00
load chart
20/11/2017
5
ระดับความสำเร็จการป้องกันการฆ่าตัวตายผู้ป่วยจิตเวชที่ยังไม่ส่งต่อเครือข่าย
คกก.PCT
5.00
load chart
15/09/2017
6
ร้อยละผู้ป่วย SMI-V และ Re-admit ได้รับการจัดการรายกรณีและติดตามต่อเนื่องในชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนด
คกก.PCT
80.00
load chart
20/11/2017
7
ค่าคะแนนHAScoring
คกก.PCT
3.46
load chart
15/09/2017
8
ร้อยละตัวชี้วัดความเสี่ยงและความปลอดภัยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
คกก.RM
80.00
load chart
20/11/2017
9
ร้อยละหน่วยงานมีการดำเนินกิจกรรม CQI/R2R/วิจัย
คกก.CQI
100.00
load chart
15/09/2017
10
อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (Monitoring)
คกก.CCT
6.30
load chart
20/11/2017
11.1
เข้าถึงบริการ Schizophrenia
คกก.CCT
68.00
load chart
20/11/2017
11.2
เข้าถึงบริการDepression
คกก.CCT
50.00
load chart
20/11/2017
11.3
เข้าถึงบริการ Autistic
คกก.CCT
5.00
load chart
20/11/2017
11.4
เข้าถึงบริการADHD
คกก.CCT
8.00
load chart
20/11/2017
12
ร้อยละเครือข่ายในระบบสาธารณสุขมีความเข้มแข็ง(ระดับ1)
คกก.CCT
30.00
load chart
20/11/2017
13
จำนวนองค์กรเครือข่ายนอกระบบ(สะสม)
คกก.CCT
20.00
load chart
15/09/2017
14
จำนวนงานวิจัยด้านจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน (สะสม)
EC
4.00
load chart
20/11/2017
15
จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา, จัดทำ
EC
1.00
load chart
15/09/2017
16
จำนวนชุดความรู้ด้านสุขภาพจิตชุมชนที่ได้นำไปขยายผล(สะสม)
EC
2.00
load chart
15/09/2017
17
ร้อยละบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิจัย สุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนด
คกก.HR
100.00
load chart
15/09/2017
18
ร้อยละบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีกิจกรรมที่สนับสนุนงานจิตเวชชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนด
คกก.HR
100.00
load chart
15/09/2017
19
ร้อยละบุคลากรที่มีสุขภาพดีขึ้นตามเกณฑ์
คกก.สสส.
70.00
load chart
15/09/2017
20
ร้อยละบุคลากรมี Core competency ผ่านเกณฑ์
คกก.HRD
50.00
load chart
15/09/2017
21
ร้อยละบุคลากรที่มีค่าคะแนนความสุขปกติขี้นไป
คกก.สสส
87.00
load chart
15/09/2017
22
ค่าคะแนนความผูกพันธ์ของบุคลากรต่อองค์กร
คกก.สสส
5.50
load chart
15/09/2017
23
Days cash on hand
คกก.CFO
200.00
load chart
20/11/2017
24
I/E ratio
คกก.CFO
1.05
load chart
20/11/2017
25
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายรับ
คกก.CFO
5.00
load chart
20/11/2017
26
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบริหารจัดการสารสนเทศตามยุทธศาสตร์
คกก.MIS
80.00
load chart
20/11/2017