ปีงบประมาณ2560

ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล 2560 ณ.วันที่ 31 ตุลาคม 2560

download
ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ปี 2560
ปี 2560
ผู้รับผิดชอบ
Q1
Q2
Q3
Q4
6ด.
9ด.
12ด.
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยาก ซับซ้อน
1
จำนวนผู้ป่วยจิตเวชฆ่าตัวตายสำเร็จในโรงพยาบาล 
0
0
0
0
0
0
0
0
คกก.PCT
2
จำนวนผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยง SMI-V ก่อเหตุซ้ำ 
0
1
0
2
0
1
3
3
คกก.PCT
3
ร้อยละผู้ป่วย SMI-V และ Re-admit ได้รับการจัดการรายกรณีและติดตามต่อเนื่องในชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนด
80
*
80.55
83.33
81.94
คกก.PCT
4
ระดับความสำเร็จการป้องกันการฆ่าตัวตายผู้ป่วยจิตเวชที่ยังไม่ส่งต่อเครือข่าย 
5
3
5
4
4
5
4
4
คกก.PCT
5
ร้อยละผู้ป่วยจิตเวชได้รับการจัดการรายกรณีอาการสงบอยู่ในชุมชนอย่างน้อย 6 เดือน
80
NA
NA
86.02
86.02
คกก.PCT
6
อัตราการเกิด Pneumonia ต่อ 1000 วันนอน 
0.2
0.30
0.12
0.14
0.15
0.19
0.17
คกก.PCT
7
อัตรา Refer ภายหลัง 24 ชั่วโมงต่อ 1000 วันนอน 
1.2
1.02
0.89
0.85
1.01
0.91
0.94
คกก.PCT
8
ร้อยละผู้ป่วยจิตเวชตติยภูมิที่ซับซ้อนอาการสงบอยู่ในชุมชนอย่างน้อย 6 เดือน 
95
97.67
97.69
97.72
98.60
97.69
97.79
คกก.PCT
9
ร้อยละผู้ป่วยที่จำหน่ายมารับบริการต่อเนื่อง      
80
84.62
86.83
88.36
87.77
86.69
86.89
คกก.PCT
10
ร้อยละตัวชี้วัดการดูแลผู้ป่วยผ่านเกณฑ์
67
75.00
63.89
69.44
81.11
69.45
69.44
72.36
คกก.PCT
11
ร้อยละตัวชี้วัดความเสี่ยงและความปลอดภัยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
80
95.24
100.00
85.71
100.00
97.62
93.65
94.80
คกก.RM
12
ค่าคะแนน CMI
1.74
1.79
1.72
1.71
1.78
1.75
1.74
1.75
ก.แพทย์
13
ร้อยละผู้ป่วย ECT ได้รับการทำ Modify ECT
80
61.11
87.02
98.00
98.60
82.04
86.61
คกก.PCT
14
ร้อยละของผู้ป่วยนิติจิตเวชมาตรา 14 ได้รับการประชุมวินิจฉัย 
67
 
100
 
0
75.00
0
83.33
75.00
54.54
คกก.PCT
15
ร้อยละหน่วยงานมีการดำเนินกิจกรรม CQI/R2R/วิจัย
100
*
100.00
93.55
*
100.00
93.55
93.55
คกก.CQI
16
ร้อยละความพึงพอใจ
95
*
*
94.50
94.50
*
94.50
94.50
คกก.PCT
·       ผู้ป่วยนอก
95
*
*
94.84
94.84
*
94.84
94.84
·       ผู้ป่วยใน
95
*
*
94.16
94.16
*
94.16
94.16
·       เครือข่าย
65
*
*
89.34
86.45
*
86.45
86.45
17
ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3 month remission rate)(KPIMOU14)
94
100
100
100
100
100
100
100
คกก.PCT
18
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยงานให้มีการจัดบริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจิตเวชเฉพาะทางจนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น(KPIMOU19) 
5
*
5
*
5
5
5
5
คกก.PCT
19
ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน / คู่มือการให้บริการประชาชน(KPIMOU33) 
5
*
5
*
5
5
5
5
คกก.PCT
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความเป็นเลิศด้านจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชนโดยพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้เข้มแข็ง
20
 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
6.3
*
1.77
2.70
5.56
1.77
2.70
5.56
คกก.CCT
21
ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย
คกก.CCT
·       Schizophrenia
68
*
75.85
75.97
76.23
75.85
75.97
76.23
·       Depression
50
50.11
55.51
56.74
58.96
55.51
56.74
58.96
·       ADHD
8
*
8.23
8.23
8.43
8.23
8.23
8.43
22
ร้อยละผู้ป่วยนอกใหม่จิตเวชสิทธิ UC ส่งต่อตติยภูมิและตติยภูมิที่ยุ่งยาก ซับซ้อน
70
80.58
87.85
75.10
72.03
84.21
81.18
78.89
คกก.PCT
23
ร้อยละผู้ป่วยรับส่งต่อตามเกณฑ์ (Refer in)
95
97.24
95.38
96.33
96.32
คกก.PCT
24
ร้อยละผู้ป่วยส่งต่อย้อนกลับภายใน 6 เดือน ด้วยประเด็นปัญหาเกินศักยภาพพื้นที่
0.5
0.12
0.30
0.12
0.21
0.18
คกก.PCT
25
ร้อยละผู้ป่วยส่งต่อยังอยู่ในการรักษา (นครราชสีมา) 
80
NA
NA
96.76
96.76
คกก.PCT
26
ร้อยละเครือข่ายในระบบสาธารณสุขระดับอำเภอในเขตสุขภาพที่ 9 มีความเข้มแข็งระดับ 1
30
*
32.95
69.32
69.32
32.95
69.32
69.32
คกก.CCT
27
จำนวนองค์กรเครือข่ายนอกระบบ(สะสม)
20
18
19
22
22
19
22
22
คกก.CCT
28
จำนวนงานวิจัยด้านจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน (สะสม)
4
5
5
5
5
5
5
5
EC
29
จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา (สะสม)
1
1
2
2
2
2
2
2
EC
30
จำนวนชุดความรู้ด้านสุขภาพจิตชุมชนที่ได้นำไปขยายผล(สะสม)
2
3
3
3
3
3
3
3
EC
31
จำนวนฐานข้อมูลด้านจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน (สะสม) 
12
14
15
15
15
15
15
15
EC
32
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายให้มีระบบการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า(KPIMOU1)
5
*
5
*
5
5
5
5
คกก.CCT
33
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์(KPIMOU2)
5
*
5
*
5
5
5
5
คกก.CCT
34
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายในการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์(KPIMOU3)
5
*
5
*
5
5
5
5
คกก.CCT
35
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายให้สามารถจัดบริการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพ(KPIMOU5)
5
*
5
*
5
5
5
5
คกก.CCT
36
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลฟื้นฟูด้านสุขภาพและสังคมแก่คนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก(KPIMOU6)
5
*
5
*
5
5
5
5
คกก.CCT
37
ระดับความสำเร็จในการเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตที่ได้มาตรฐาน และได้รับการดูแลต่อเนื่องในพื้นที่(KPIMOU10)
5
*
5
*
5
5
5
5
คกก.CCT
38
ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดที่รับผิดชอบมีการบริการแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้มาตรฐาน(KPIMOU12) 
5
*
5
*
5
5
5
5
คกก.CCT
39
ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุขมีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตาย(KPIMOU15)
5
*
5
*
5
5
5
5
คกก.CCT
40
ระดับความสำเร็จในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจและติดตามผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยง(KPIMOU16)
5
*
5
*
5
5
5
5
คกก.วิกฤติฯ
41
ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ A,S,M1 สามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน (Acute care) ได้ตามมาตรฐาน(KPIMOU17)
5
*
5
*
5
5
5
5
คกก.CCT
42
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์(KPIMOU18)
5
*
5
*
5
5
5
5
คกก.CCT
43
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านจิตเวชในระดับประเทศ (Excellence Center)(KPIMOU20)   
5
*
5
*
5
5
5
5
EC
44
ระดับความสำเร็จในการเพิ่มการเข้าถึงความรู้สุขภาพจิตของประชาชน(KPIMOU21)
5
*
5
*
5
5
5
5
คกก.ความรู้สุขภาพจิตฯ
45 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรให้มีการยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(KPIMOU39)
5
*
5
*
5
5
5
5
คกก.จัดการความรู้ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
46
ร้อยละบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิจัย สุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนด  
100
*
100
100
100
100
100
100
คกก.HRD
47
ร้อยละบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีกิจกรรมที่สนับสนุนงานจิตเวชชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนด  
100
*
85.71
100
100
85.71
92.86
100
คกก.HRD
48
ร้อยละบุคลากรที่มีผลการตรวจสุขภาพตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป
70
*
88.81
*
85.81
88.81
*
87.31
คกก.สสส
49
ร้อยละบุคลากรมี Core competency ผ่านเกณฑ์
50
*
*
59.41
*
*
59.41
59.41
คกก.HRD
50
ร้อยละบุคลากรที่มีค่าคะแนนความสุขปกติขึ้นไป
87
*
NA
90.82
*
*
90.82
90.82
คกก.สสส
51
ค่าคะแนนความผูกพันธ์ของบุคลากรต่อองค์กร
5.5
*
NA
5.65
*
*
5.56
5.65
คกก.สสส
52
Days cash on hand  
200
192
223
184
129
223
184
129
คกก.CFO
53
 I/E ratio
>1.05
1.16
1.09
1.03
0.88
1.09
1.03
0.88
คกก.CFO
54
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบริหารจัดการสารสนเทศตามยุทธศาสตร์
80
42.31
64.87
76.15
78.55
53.59
61.11
65.47
คกก.MIS
55
ค่าคะแนน HA Scoring
3.46
*
3.5
*
*
3.5
3.5
3.5
ฝ่ายคุณภาพ
56
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน(KPIMOU34)  
55/98
*
87.09
*
100.00
87.09
*
100.00
คกก.CFO
57
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ(KPIMOU35) 
5
*
5
*
5
5
5
5
คกก.ประหยัดพลังงานฯ
58
ระดับความสำเร็จในการจัดส่งข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพเข้าสู่ระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของกรมสุขภาพจิต(KPIMOU36)
5
*
5
*
5
5
5
5
คกก.MIS
59
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (HR Scorecard)(KPIMOU37)
5
*
5
*
5
5
5
5
ฝ่ายบริหารฯ

ปีงบประมาณ2559

ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล 2559 ณ.วันที่ 31 ตุลาคม 2559

download
ลำดับ
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
เป้าหมาย
ผล
ผล
ผูู้รับ
Q1
Q2
Q3
Q4
6 ด.
9 ด.
12ด.
ผิดชอบ
1
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบริการผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยงให้เข้าถึงบริการวิกฤตสุขภาพจิต (MOU 17)
5
*
5
*
5
5
*
5
คกก.MCC
2
 ระดับความสําเร็จของการดูแลช่วยเหลือและติดตามเฝ้าระวังผู้พยายามฆ่าตัวตายอย่างต่อเนื่อง (MOU 18)
5
*
5
*
5
5
*
5
คกก. CCT
3
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน (MOU 19)
5
*
5
*
5
5
*
5
แผนกจิตเวชเด็กฯ
4
 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหน่วยงานให้มีการจัดบริการแก่ผู้ปวยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (3S) ทั้งในจิตเวชทั่วไปและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ได้อย่างมีคุณภาพปลอดภัย (MOU 21)
5
*
5
*
5
5
*
5
คกก.PCT
5
 ร้อยละตัวชี้วัดด้านการดูแลผู้ป่วยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
90
*
83.83
64.29
66.70
83.33
64.29
67.70
คกก.PCT
6
ร้อยละของผู้ปวยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจําหน่ายจากการบําบัดรักษา (3 month remissionrate) (MOU 22)
92
*
97.56
*
93.48
97.56
*
93.48
คกก.PCT
(อนุสุรายาเสพติด)
7
 ค่าคะแนน CMI ( Case MIX Index) 
1.70
1.78
1.71
1.70
1.71
1.74
1.73
1.72
ก.แพทย์
8
 ร้อยละความพึงพอใจ
90
*
*
95.34
*
*
95.34
95.34
คกก.PCT
9
ค่าคะแนน HA Scoring
3.8
*
*
*
3.36
*
3.36
3.36
ฝ่ายคุณภาพ
10
ระดับความสำเร็จ R2R CQI (ขยายผลการนำไปใช้)
5
*
5
*
5
5
5
5
ฝ่ายคุณภาพ
11
ร้อยละหน่วยงานที่มีการดำเนินงานCQI
100
*
100
*
100
100
*
100
คกก.CQI
12
ระดับความสำเร็จของการจัดทำ R2R  
5
*
5
*
5
5
*
5
EC
13
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือข่ายบริการสาธารณสุขให้มีบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (MOU 1)
5
*
5
*
5
5
*
5.00
แผนกจิตเวชเด็กฯ
14
 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา รพช. /รพท. / รพศ. ให้มีระบบการเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์/ การเรียนรู้ในเด็กวัยเรียนร่วมกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (MOU 3)
5
*
5
*
5
5
*
5
ผนกจิตเวชเด็กฯ
15
 ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนให้โรงเรียนคู่เครือข่ายมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง (MOU 5)
5
*
5
*
5
5
*
5
ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน
16
 ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนให้โรงพยาบาลชุมชนในเขตรับผิดชอบมีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในคลินิก NCDหรือคลินิกสูงอายุ (MOU 7)
5
*
5
*
5
5
*
5
 ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน
17
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนให้มีบริการดูแลด้านสังคมจิตใจที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงกับระบบบริการตามกลุ่มวัย(MOU 9)
5
*
5
*
5
5
*
5
ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน
18
 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับ 1 ทุกด้านใน รพศ./รพท. (ระดับ A และ S)และ รพช. (MOU 20)
5
*
5
*
4.6
5
*
4.6
ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน
19
ระดับความสำเร็จของการส่งผู้ป่วยจากเครือข่ายต่อตามเกณฑ์ที่กำหนด (Refer In, Refer ย้อนกลับ ทั้งมีใบ Refer และไม่มีใบ Refer)
5
*
5
*
5
5
*
5
CCT
20
ร้อยละการเข้าถึงบริการบริการของผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
55
*
58.70
60.00
68.23
58.70
74.47
68.23
CCT
21
ร้อยละการเข้าถึงบริการบริการของผู้ป่วยจิตเวชเด็ก
15
*
4.47
*
9.95
4.47
6.43
9.95
CCT
22
ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดที่รับผิดชอบ มีการบริการแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (MOU 15)
5
*
5
*
5
5
*
5
CCT
23
ระดับความสําเร็จในการเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ปวยโรคจิตในพื้นที่และได้รับการดูแลต่อเนื่อง(MOU 13)
5
*
5
*
5
5
*
5
CCT
24
ระดับคะแนนในการพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางตามเกณฑ์ Excellence Center (MOU 29)
5
*
5
*
5
5
*
5
EC
25
 จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่และนำเสนอ
10
*
19
*
14
19
33
33
EC
26
ระดับความสำเร็จของการนำนวัตกรรม/งานวิจัยไปพัฒนาในพื้นที่ตามเกณฑ์ที่กำหนด
5
*
5
*
5
5
*
5
EC
27
ระดับความสำเร็จปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับจากเครือข่าย
5
5
5
3
3
5
3
3
MIS
28
ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ (MOU 39)
100
*
87
*
100
87
*
100
คกก.สารสนเทศ
29
ร้อยละของประสิทธิภาพในการจัดส่งข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพเข้าสู่ระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของกรมสุขภาพจิต  (MOU 41)
100
*
68.3
*
84.87
68.3
*
84.87
ศูนย์เทคโนโลยี
30
 คะแนนเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (HR Scorecard)  (MOU 40)
5
*
5
*
5
5
*
5
ฝ่ายบริหาร
31
ร้อยละบุคลากรมีผลตรวจสุขภาพตั้งแต่ 3 คะแนนขึ้นไป
70
*
100.00
*
87.78
100.00
*
87.78
สสส
32
ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์
90
78.86
49.67
74.40
98.41
49.67
67.65
98.41
HR
33
คะแนนความผูกพันธ์ของบุคลากรต่อองค์กร
5
*
*
*
5.40
*
5.40
5.40
สสส.
34
 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดําเนินงาน (MOU 36)
100
*
93.13
*
100
93.13
*
100
คกก.CFO
35
Day cash on hand  
211
356
226
247
204
226
247
204
CFO
36
ร้อยละของผลการดําเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน (MOU 37)
100
*
100
*
100
100
*
100
ฝ่ายแผนงาน
37
 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ (MOU 38)
5
*
5
*
5
5
*
5
คกก.ประหยัดพลังงานฯ
38
I/E ratio
>1
1.37
1.00
1.21
1.06
1.00
1.21
1.06
CFO
39
ร้อยละตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
100
*
100
*
100
100
*
100
RM
40
ร้อยละการทำ RCA  ของอุบัติการณ์ตามเกณฑ์ได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด
85
100
100
100
100
100
100
100
 
41
ร้อยละของอุบัติการณ์ตามเกณฑ์ที่ไม่เกิดขึ้นซ้ำ
70
100
100
100
100
100
100
100
 
42
 ระดับความสําเร็จในการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชสู่สังคม  (MOU 11)
5
*
5
*
5
5
*
5
คกก.การสื่อสารความรู้
43
 ระดับความสําเร็จของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน / คู่มือการให้บริการประชาชน (MOU 35)
5
*
5
*
5
5
*
5
คกก.พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
44
ร้อยละผู้ป่วยจิตเวชระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ refer ย้อนกลับภายใน 6 เดือน
<3
2.48
3.33
0.87
3.56
3.11
2.15
2.15
อนุส่งต่อ
PCT
45
ร้อยละผู้ป่วยจิตเวชได้รับการติดตามเยี่ยมตามระยะเวลาที่กำหนด
>50
*
82.23
*
82.23
82.23
*
82.23
CCT
46
อัตราการตอบกลับการติดตามการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากเครือข่าย
>25
*
82.23
*
82.23
82.23
*
82.23
CCT
47
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
5
*
5
*
5
5
*
5
จสช
48
16.สัดส่วนผู้ป่วยนอกจิตเวชปฐมภูมิ และทุติยภูมิต่อผู้ป่วยตติยภูมิที่มารับบริการในโรงพยาบาลจิตเวช
50:50
*
64:46
29:71
64:46
*
29:71
จสช

ปีงบประมาณ2558

ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล 2558 ณ.วันที่ 31 ตุลาคม 2558

download
ลำดับ
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
เป้าหมาย
ผล
ผล
ผู้รับ
Q1
Q2
Q3
Q4
6 ด.
9 ด.
12ด
ผิดชอบ
1
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการจิตเวชตติยภูมิที่รุนแรง  ยุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง  (3 S)   ด้านขีดความสามารถระบบบริการ 
ระดับ 5
*
5
*
5
5
*
5
คกก.PCT
2
 ร้อยละหน่วยงานที่มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
85%
*
*
*
92.85
*
*
92.85
ศูนย์พัฒนาระบบงาน
3
ค่าคะแนน CMI ( Case MIX Index)  เพิ่มขึ้น
1.8
1.60
1.61
1.59
1.65
1.61
1.60
1.62
องค์กรแพทย์
4
อัตราการหยุดเสพ (Remission rate)(KPIMOU12)
50
100.00
98.41
100.00
97.27
98.41
100.00
97.25
PCT
5
จำนวน รพศ/รพท (ระดับAและS) มีบริการสุขภาพจิตและจิตเวชทั่วไป ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 1 ทุกด้าน
4
*
*
*
4
*
*
4
ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน
6
จำนวน รพศ/รพท (ระดับAและS) มีบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 1 (เฉพาะขีดความสามารถ)
2
*
*
*
4
*
*
4
อนุกรรมการพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กฯ
7
ร้อยละ รพช มีบริการสุขภาพจิตและจิตเวชทั่วไป ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 1 ทุกด้าน
20
*
*
*
23
*
*
23
ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน
8
จำนวน รพช ที่มี PG เด็ก มีบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 1 (เฉพาะขีดความสามารถ)
4
*
*
*
5
*
*
5
อนุกรรมการจิตเวชเด็กฯ
9
ร้อยละ รพช.(A ,S, M1, M2) ที่มีบริการด้านระบบยาตามเกณฑ์ ในรพ.เป้าหมายที่กำหนด   (กรอบ 35 รายการ)
60
*
*
*
66.67
*
*
66.67
ก.เภสัชกรรม
10
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากเขตสุขภาพมีกระบวนการวิเคราะห์ว่าเป็นกลุ่มโรคจิตเวชรุนแรงยุ่งยากซับซ้อน (3S/3S plus)
80
*
41.08
*
53.52
41.08
*
53.52
คกก PCT
11
ระดับในประเทศ
5
*
*
4
1
0
4
5
 
12
ระดับนานาชาติ
1
*
*
*
3
0
0
3
 
13
ระดับความสำเร็จของการนำนวัตกรรม / งานวิจัย ไปพัฒนาในพื้นที่ตามเกณฑ์ที่กำหนด
5
*
*
*
5
*
5
5
ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตชุมชน
14
ระดับความสำเร็จของการนำองค์ความรู้นั้นถูกนำไปใช้หรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายระดับประเทศ     
5      คะแนน
*
*
3
5
*
3
5
-ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตชุมชน
15
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (HR Scorecard)(KPIMOU37)     
5      คะแนน
*
5
*
5
5
*
5
ฝ่ายบริหาร
16
ร้อยละบุคลากรมีสุขภาพดีตามเกณฑ์
85
*
*
*
87.87
*
*
87.78
คกก.สสส
17
ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์
90
61.72
74.22
76.77
98.72
74.22
76.77
98.72
คกก HRD
18
ร้อยละ CQI / นวัตกรรม  (3คน/ เรื่อง)
100
*
100
*
106
100
*
106
ศูนยวิชาการ
19
ระดับความสำเร็จ R2R  (หน่วยงานละ 1 เรื่อง)
5
*
5
*
5
5
*
5
ศูนยวิชาการ
20
Day cash on hand
165
134
210
236
211
210
236
211
CFO
21
I/E Ratio  
0.95-1.05
1.69
1.42
1.51
1.28
1.42
1.51
1.28
CFO
22
ระดับความสำเร็จของการพัฒนา Unit Cost อยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยในกลุ่ม รพ.จิตเวช   
5     คะแนน
*
*
5.00
5.00
*
5.00
5.00
CFO
23
ร้อยละของข้อเสนอแนะการตรวจสอบภายในที่สามารถดำเนินการได้และได้รับการแก้ไข
100
*
100
*
100
100
*
100
คกก.ตรวจสอบภายใน
24
ค่าคะแนนของระบบการติดตามประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์
90
*
93.21
92.88
96.01
93.21
93.01
94.13
ศูนย์พัฒนาระบบงาน
25
ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ  ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ(KPIMOU35)
90
*
79
*
92.58
79
*
92.58
คกก IM
26
ร้อยละของประสิทธิภาพในการจัดส่งข้อมูลด้าน การแพทย์และสุขภาพเข้าสู่ระบบ Data Center  ผู้ป่วยจิตเวชของกรมสุขภาพจิต(KPIMOU36)
80
*
90
*
81.67
90
*
81.67
คกก IM
MOU
 
27
ระดับความสําเร็จของการพัฒนา รพช. ให้มีระบบการเฝ้าระวัง IQ/EQ ในเด็กวัยเรียนร่วมกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(KPIMOU1)
5 คะแนน
*
5
*
5
5
*
5
อนุกรรมการพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กฯ
 
-
ร้อยละ50ของรพช.ที่มีระบบการเฝ้าระวังปัญหาIQEQ   
50
*
*
*
51
*
*
51
 
 
-
ร้อยละ80 ของเด็กนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาIQEQ  ในโรงเรียนเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือ
80
*
*
*
97.3
*
*
97.3
 
28
ระดับความสําเร็จในการผลักดันให้รพช. ในเขตรับผิดชอบมีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุที่มารับบริการ(ในคลินิกสูงอายุ/คลินิกNCD) (KPIMOU2)
ระดับ 5
*
5
*
5
5
*
5
ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน
29
ระดับความสําเร็จในการพัฒนา รพช. ให้มีบริการดูแลด้านสังคมจิตใจที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงกับระบบบริการตามกลุ่มวัย(KPIMOU4)
ระดับ 5
*
5
*
5
5
*
5
ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน
30
ระดับความสําเร็จในเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตในพื้นที่และได้รับการดูแลต่อเนื่อง(KPIMOU6)
ระดับ 5
*
5
*
5
5
*
5
ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน
31
ระดับความสําเร็จในการผลักดันให้หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดที่รับผิดชอบมีการบริการแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(KPIMOU7)
ระดับ 5
*
5
*
5
5
*
5
ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน
32
  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบริการผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยงให้เข้าถึงบริการวิกฤตสุขภาพจิต(KPIMOU8)
ระดับ 5
*
5
*
5
5
*
5
คกก MCC
33
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางตามเกณฑ์ Excellence Center(KPIMOU14)
ระดับ 5
*
5
*
5
5
*
5
ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตชุมชน
34
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่มีคุณภาพมาตรฐานใน รพศ./รพท.(ระดับ AและS)และรพช.(M2) (KPIMOU9)                                                                                                                                
ระดับ 5
*
4.03
*
5
4.75
*
5
อนุกรรมการพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กฯ
 
-
รพศ./รพท.และรพช.ระดับ M1ทุกแห่ง       
100
*
100
*
100
100
*
100
 
 
-
ร้อยละ70ของรพช.ระดับ M2(ยกเว้นรพชที่มีPGเด็ก)   
≥70
*
100
*
100
100
*
100
 
 
-
 รพช.ที่มีผู้ผ่านการอบรมพยาบาลเฉพาะทางพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นทุกแห่ง     
100
*
100
*
100
100
*
100
 
 
-
 ร้อยละ 70 ของเด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามพัฒนาการต่อเนื่อง  
≥70
*
95.77
*
99.99
95.77
*
99.99
 
35
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับ 1 ทุกด้านใน รพศ./รพท.(ระดับ A และ S) และ รพช.(KPIMOU10)
5
*
5
*
5
5
*
5
ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน
36
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยงานให้มีการจัดบริการแก่ผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน  ทั้งในจิตเวชเด็ก/วัยรุ่น และผู้ใหญ่ได้อย่างมีคุณภาพปลอดภัย.(KPIMOU11)
5
*
5
*
5
5
*
5
คกก.PCT
37
ระดับความสำเร็จในการติดตามพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยงใน   รพศ. / รพท. และ รพช..(KPIMOU17)
5
*
5
*
5
5
*
5
อนุกรรมการพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กฯ
38
ระดับความสําเร็จของการจัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA).(KPIMOU31)
85
*
5
*
5
5
*
5
คกก.PCT
39
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดําเนินงาน.(KPIMOU32)
98
*
64.82
*
100
64.82
*
100
คกก.CFO
40
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ.(KPIMOU33)
ระดับ 5
*
5
*
5
5
*
5
คกก .ประหยัดพลังงาน
41
ร้อยละของผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน.(KPIMOU35)
90
*
100
*
97.7
100
*
97.7
ฝ่ายแผนงาน