ตัวชี้วัดคำรับรองปฎิบัติราชการ

ตัวชี้วัดตามคำรับรอบปฎิบัติการโรงพยาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ
ชื่อตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
รอบ6เดือน
รอบ12เดือน
update

1.1

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายให้มีระบบการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า

คกก.CCT
5.00
Load Data
Load Data
24/11/2017

1.2

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์

คกก.CCT
5.00
Load Data
Load Data
24/11/2017

1.3

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายในการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์

คกก.CCT
5.00
Load Data
Load Data
24/11/2017

1.4

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายให้สามารถจัดบริการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพ

คกก.CCT
5.00
Load Data
Load Data
24/11/2017

1.5

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลฟื้นฟูด้านสุขภาพและสังคมแก่คนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และอ

ก.พยาบาล
5.00
Load Data
Load Data
24/11/2017

1.6

ระดับความสำเร็จในการเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตที่ได้มาตรฐาน และได้รับการดูแลต่อเนื่องในพื้นที่

ก.พยาบาล
5.00
Load Data
Load Data
24/11/2017

1.7

ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดที่รับผิดชอบมีการบริการแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้มาตรฐาน

ก.พยาบาล
5.00
Load Data
Load Data
24/11/2017

1.8

ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3 month remission rate)

คกก.PCT
94.00
Load Data
Load Data
24/11/2017

1.9

ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุขมีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตาย

ก.พยาบาล
5.00
Load Data
Load Data
24/11/2017

1.10

ระดับความสำเร็จในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจและติดตามผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยง

คกก.วิกฤคิสุขภาพจิต
5.00
Load Data
Load Data
24/11/2017

1.11

ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ A,S,M1 สามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน (Acute care) ได้ตามมาตรฐาน

คกก.CCT
5.00
Load Data
Load Data
24/11/2017

1.12

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

คกก.CCT
5.00
Load Data
Load Data
24/11/2017

1.13

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยงานให้มีการจัดบริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจิตเวชเฉพาะทางจนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

คกก.PCT
5.00
Load Data
Load Data
24/11/2017

1.14

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านจิตเวชในระดับประเทศ (Excellence Center)

EC/คกก.CCT
5.00
Load Data
Load Data
24/11/2017

1.15

ระดับความสำเร็จในการเพิ่มการเข้าถึงความรู้สุขภาพจิตของประชาชน

คกก.สื่อสารความรู้สุขภาพจิต
5.00
Load Data
Load Data
24/11/2017

2.1

ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน / คู่มือการให้บริการประชาชน

คกก.PCT
5.00
Load Data
Load Data
24/11/2017

3.1

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน

คกก.CFO
55.00
Load Data
Load Data
24/11/2017

3.2

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

คกก.ประหยัดพลังงาน
5.00
Load Data
Load Data
24/11/2017

3.3

ระดับความสำเร็จในการจัดส่งข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพเข้าสู่ระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของกรมสุขภาพจิต

คกก.MIS
5.00
Load Data
Load Data
24/11/2017

4.1

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (HR Scorecard)

ฝ่ายบริหาร
5.00
Load Data
Load Data
24/11/2017

4.2

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรให้มีการยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

คกก.KM/EC
5.00
Load Data
Load Data
24/11/2017