1.เอกสารแบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด(Action plan)
download รอบ6เดือนแรก
ลำ
ดับ
ตัวชี้
วัดที่
ชื่อตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
รอบการประเมิน
หน่วยงาน
ผู้ดูแลกำกับ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รายงาน

ติดตาม

ประชุม

กรมฯ

ยุทธ
ศาสตร์

Tem

plate

6เดือน
12เดือน
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
1 7 ร้อยละคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก ได้รับการดูแลฟื้นฟูจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
40/60
69.23   รอบ 6 เดือน (5 เม.ย.61)
รอบ 12 เดือน (5 ต.ค.61)

ก.สุขภาพ

จิตชุมขน

นายมงคล

ศิริเทพทวี

นางพิมพาภรณ์ สังข์รัศมี น.ส กิตติมาพร พืชเพี้ยน  
2
2 8 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทในพื้นที่ เข้าถึงบริการตามมาตรฐาน
70
ไม่ประเมิน   รอบ 12 เดือน (5 ต.ค.61)

ก.สุขภาพ

จิตชุมขน

นายมงคล

ศิริเทพทวี

นางกังสดาล
จิรอุไรพงศ์
นายณภัทร วรากรอมรเดช
2
3 9 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึง บริการสุขภาพจิต
55
ไม่ประเมิน   รอบ 12 เดือน (5 ต.ค.61)

ก.สุขภาพ

จิตชุมขน

นายมงคล

ศิริเทพทวี

นางกังสดาล
จิรอุไรพงศ์
นายณภัทร วรากรอมรเดช
2
4 10 ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD)เข้าถึงบริการสุขภาพจิต
9
ไม่ประเมิน   รอบ 12 เดือน (5 ต.ค.61)

ก.สุขภาพ

จิตชุมขน

นายมงคล

ศิริเทพทวี

นางพิมพาภรณ์
สังขรัศมี
นายสันทัด
ผลจันทร์
2
5 11 ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิต
11
ไม่ประเมิน   รอบ 12 เดือน (5 ต.ค.61) ก.สุขภาพจิตชุมขน

นายมงคล

ศิริเทพทวี

นางพิมพาภรณ์
สังขรัศมี
นายสันทัด
ผลจันทร์
2
6 12 ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดสุราในพื้นที่เข้าถึงบริการตามมาตรฐาน
0.5/1
1.99   รอบ 6 เดือน (5 เม.ย.61)
รอบ 12 เดือน (5 ต.ค.61)
ก.สุขภาพจิตชุมขน

นายมงคล

ศิริเทพทวี

นางกังสดาล
จิรอุไรพงศ์
นายณภัทร วรากรอมรเดช
2
7 13 ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มี ปัญหาสุขภาพจิตได้รับการเยียวยา จิตใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต
70
ไม่ประเมิน   รอบ 12 เดือน (5 ต.ค.61) ก.สุขภาพจิตชุมขน

นายมงคล

ศิริเทพทวี

นางพิมพาภรณ์ สังข์รัศมี น.ส.ประดับ เวทย์ชัยวงษ์  
2
8 14 ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์
51
ไม่ประเมิน   รอบ 12 เดือน (5 ต.ค.61) ก.สุขภาพจิตชุมขน

นายมงคล

ศิริเทพทวี

ยังระบุไม่ได้
(รอรายละเอียด)
ยังระบุไม่ได้
(รอรายละเอียด)
2
มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
9 16 ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวชที่ พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านจิตเวชในระดับประเทศ
(Excellence Center)
80
ไม่ประเมิน   รอบ 12 เดือน (5 ต.ค.61) EC

นายมงคล

ศิริเทพทวี

นางจุฑามณี
ดุษฎีประเสริฐ
นางจำเนียร
สุรวรางกูร
2
มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฎิบัติราชการ
10 17 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับบริการจิตเวชฉุกเฉิน ปลอดภัย และไม่ฆ่าตัวตาย รวมทั้งไม่ทําร้ายผู้อื่นภายใน 1 ปี
70
ไม่ประเมิน   รอบ 12 เดือน (5 ต.ค.61) ก.สุขภาพจิตชุมขน

นายมงคล

ศิริเทพทวี

นางกังสดาล
จิรอุไรพงศ์
นายณภัทร วรากรอมรเดช
2
11 18 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยในหายทุเลา (full remission)
60
ไม่ประเมิน   รอบ 12 เดือน (5 ต.ค.61) คกก.PCT น.สกรองกาญจน์ แก้วชัง นางฐิตารีย์
เอียตระกูลไพบูลย์
นางฐิตารีย์
เอียตระกูลไพบูลย์
1
12 19 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้าในระยะเวลา 1 ปี
80
ไม่ประเมิน   รอบ 12 เดือน (5 ต.ค.61) ก.สุขภาพจิตชุมขน

นายมงคล

ศิริเทพทวี

นางกังสดาล
จิรอุไรพงศ์
นายณภัทร วรากรอมรเดช
2
13 20 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยา เสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง3 เดือนหลังจําหน่ายจากการบําบัดรักษา (3-Month Remission Rate)
95
100   รอบ 6 เดือน (1ต.ค60-31มี.ค61)
รอบ 12 เดือน (1ต.ค60-30ก.ย61)
คกก.PCT น.ส กรองกาญจน์ แก้วชัง นางศิริภรณ์ ชัยศรี นางศิริภรณ์ ชัยศรี
1
14 21 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ไม่ก่อความรุนแรงซ้า ภายใน 1 ปี
96
ไม่ประเมิน   รอบ 12 เดือน (5 ต.ค.61) คกก.PCT น.ส กรองกาญจน์ แก้วชัง นางฐิตารีย์
เอียตระกูลไพบูลย์
นางฐิตารีย์
เอียตระกูลไพบูลย์
1
15 22 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดําเนินงานและงบลงทุน
55/99
งบดำเนินงาน 83.71ลงทุน65.77   รอบ 6 เดือน (5 เม.ย.61)
รอบ 12 เดือน (5 ต.ค.61)
คกก.CFO นายคมสันต์ ชิดเชื้อ น.ส.ประไพศรี สุนันต๊ะ น.ส.ประไพศรี สุนันต๊ะ
3
16 23 ค่า EUI ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
≥0
5   รอบ 6 เดือน (5 เม.ย.61)
รอบ 12 เดือน (5 ต.ค.61)

คกก.ประหยัด

พลังงานฯ

นายคมสันต์ ชิดเชื้อ นายคมสันต์
ชิดเชื้อ
นางธันยธรณ์ ซื่อสัตย์  
3
มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาองค์กร
17 24 ร้อยละของนวตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงาน ที่ผ่านการวิจัย พัฒนา
และนําไปใช้ประโยชน์
80
ไม่ประเมิน   รอบ 12 เดือน (5 ต.ค.61) EC นายมงคล ศิริเทพทวี นางจุฑามณี
ดุษฎีประเสริฐ
นางขนิษฐา สุนาคราช  
2
18 25 ร้อยละของการพัฒนาหน่วยงานตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานสําหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต(PMQA-M-F)
70
ไม่ประเมิน   รอบ 6 เดือน (5 เม.ย.61)
รอบ 12 เดือน
เม.ย61-ก.ค61
ฝ่ายคุณภาพ นางจุฑามณี
ดุษฎีประเสริฐ
น.ส.วชิราพร ปิ่นสุวรรณ น.ส.วชิราพร ปิ่นสุวรรณ  
3
19 26 ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA)
60
86.36   รอบ 6 เดือน (21 มี.ค.61)

คกก.ศูนย์

ใสสะอาด

นายคมสันต์ ชิดเชื้อ นางสุรดา ภูมิปัญญา นางสุรดา ภูมิปัญญา  
3
20 27 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับของทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานสูงขึ้น
80
99.67   รอบ 6 เดือน (5 เม.ย.61)
รอบ 12 เดือน (5 ต.ค.61)
คกก.HRD นางกิติมา
ลี้สุรพลานนท์
น.ส.วชิราพร ปิ่นสุวรรณ นางพิกุล
มุ่งกลาง
 
3
   
รวม
  5                  
download
ลำ
ดับ
ตัวชี้
วัดที่
ชื่อตัวชี้วัด
6เดือน
12เดือน
หน่วยงาน
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
1
1
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายให้มีระบบการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า
5
5
คกก.CCT
2
2
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์
5
5
คกก.CCT
3
3
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายในการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์
5
5
คกก.CCT
4
5
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายให้สามารถจัดบริการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพ
5
5
ก.พยาบาล
5
6
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลฟื้นฟูด้านสุขภาพและสังคมแก่คนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก
5
5
คกก.CCT
6
10
ระดับความสำเร็จในการเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตที่ได้มาตรฐาน และได้รับการดูแลต่อเนื่องในพื้นที่
5
5
ก.พยาบาล
7
12
ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดที่รับผิดชอบมีการบริการแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้มาตรฐาน 
5
5
ก.พยาบาล
8
14
ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3 month remission rate)
100
100
กก.PCT
(อนุสุรายาเสพติด)
9
15
ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุขมีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตาย
5
5
ก.พยาบาล
10
16
ระดับความสำเร็จในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจและติดตามผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยง
5
5
กก.วิกฤตสุขภาพจิต
11
17
ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ A,S,M1 สามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน (Acute care) ได้ตามมาตรฐาน
5
5
คกก.CCT
12
18
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
5
5
คกก.CCT
13
19
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยงานให้มีการจัดบริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจิตเวชเฉพาะทางจนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
5
5
กก.PCT
14
20
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านจิตเวชในระดับประเทศ (Excellence Center)   
5
5
กก.CCT/ EC
15
21
ระดับความสำเร็จในการเพิ่มการเข้าถึงความรู้สุขภาพจิตของประชาชน
5
5
คกก.การสื่อสารฯ
มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
16 33 ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน / คู่มือการให้บริการประชาชน 
5
5
คกก.PCT
(อนุพัฒนาระบบบริการ)
มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฎิบัติราชการ
17 34 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน
87.09
100
คกก.CFO
18 35 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
5
5
คกก.ประหยัดพลังงานฯ
19 36 ระดับความสำเร็จในการจัดส่งข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพเข้าสู่ระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของกรมสุขภาพจิต
5
5
กก.MIS
มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาองค์กร
20 37 คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (HR Scorecard)
5
5
ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 39 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรให้มีการยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
5
5
กก.KM/EC
   
รวม
5
5
 

ปีงบประมาณ2559

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ 2559 ณ.วันที่ 31 ตุลาคม 2559

download
ลำดับ
ตัวชี้
วัดที่
ชื่อตัวชี้วัด
6 เดือน
12 เดือน
หน่วยงานรับ
ผิดชอบ
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
1
1
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือข่ายบริการสาธารณสุขให้มีบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
5
5
แผนกจิตเวชเด็กฯ
2
3
 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา รพช. /รพท. / รพศ. ให้มีระบบการเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์/ การเรียนรู้ในเด็กวัยเรียนร่วมกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
5
5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
(แผนกจิตเวชเด็กฯ)
3
5
ระดับความสําเร็จของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา/พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษาคู่เครือข่าย
5
5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
(ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน)
4
7
ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนให้โรงพยาบาลชุมชนในเขตรับผิดชอบมีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในคลินิก NCDหรือคลินิกสูงอายุ
5
5
ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน
5
9
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนให้มีบริการดูแลด้านสังคมจิตใจที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงกับระบบบริการตามกลุ่มวัย
5
5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
(ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน)
6
11
ระดับความสําเร็จในการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชสู่สังคม
5
5
คกก.การสื่อสารความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชสู่สังคม
7
13
ระดับความสําเร็จในการเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ปวยโรคจิตในพื้นที่และได้รับการดูแลต่อเนื่อง
5
5
ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน
8
15
ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดที่รับผิดชอบ มีการบริการแก่ผู้ปวยโรคซึมเศร้า
5
5
ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน
9
17
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบริการผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยงให้เข้าถึงบริการวิกฤตสุขภาพจิต
5
5
คกก.MCC
10
18
ระดับความสําเร็จของการดูแลช่วยเหลือและติดตามเฝ้าระวังผู้พยายามฆ่าตัวตายอย่างต่อเนื่อง
5
5
คกก. CCT
ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน
11
19
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
5
5
แผนกจิตเวชเด็กฯ
12
20
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับ 1 ทุกด้านใน รพศ./รพท. (ระดับ A และ S)และ รพช.
5
4.6
ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน
13
21
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหน่วยงานให้มีการจัดบริการแก่ผู้ปวยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (3S) ทั้งในจิตเวชทั่วไปและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ได้อย่างมีคุณภาพปลอดภัย
5
5
คกก.PCT
14
22
ร้อยละของผู้ปวยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจําหน่ายจากการบําบัดรักษา (3 month remissionrate)
97.56
93.48
คกก.PCT
(อนุสุรายาเสพติด)
15
29
ระดับคะแนนในการพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางตามเกณฑ์ Excellence Center
5
5
ศูนย์ความเชี่ยวชาญสุขภาพจิตชุมชน
มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
16
35
ระดับความสําเร็จของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน / คู่มือการให้บริการประชาชน
5
5
คกก.พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฎิบัติราชการ
17
36
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดําเนินงาน
93.13
100
คกก.CFO
18
37
ร้อยละของผลการดําเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
100
100
ฝ่ายแผนงาน
19
38
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
5
5
คกก.ประหยัดพลังงานฯ
20
39
ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
87
100
คกก.สารสนเทศ
มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาองค์กร
21
40
คะแนนเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (HR Scorecard)
5
5
ฝ่ายบริหาร
22
41
ร้อยละของประสิทธิภาพในการจัดส่งข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพเข้าสู่ระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของกรมสุขภาพจิต
68.3
87.87
ศูนย์เทคโนโลยี
    รวม
5
4.988
 

ปีงบประมาณ2558

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ 2558 ณ.วันที่ 31 ตุลาคม 2558

download
ลำดับ
ตัวชี้
วัดที่
ชื่อตัวชี้วัด
6เดือน
12เดือน
หน่วยงานรับ
ผิดชอบ
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
1
1
ระดับความสําเร็จของการพัฒนา รพช. ให้มีระบบการเฝ้าระวัง IQ/EQ ในเด็กวัยเรียนร่วมกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
5
5
คกก. PCT
อนุ จิตเวชเด็กฯ
2
2
ระดับความสําเร็จในการผลักดันให้รพช. ในเขตรับผิดชอบมีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุที่มารับบริการ(ในคลินิกสูงอายุ/คลินิกNCD) 
5
5
ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน
3
4
ระดับความสําเร็จในการพัฒนา รพช. ให้มีบริการดูแลด้านสังคมจิตใจที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงกับระบบบริการตามกลุ่มวัย
5
5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5/ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน
4
6
ระดับความสําเร็จในเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตในพื้นที่และได้รับการดูแลต่อเนื่อง
5
5
ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน
5
7
ระดับความสําเร็จในการผลักดันให้หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดที่รับผิดชอบมีการบริการแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
5
5
ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน
6
8
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบริการผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยงให้เข้าถึงบริการวิกฤตสุขภาพจิต
5
5
คกก.MCC
7
9
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับเด็กและวัยรุ่นที่มีคุณภาพมาตรฐาน ใน รพศ./รพท. (ระดับ A และ S) และรพช. (M2)
4.03
5
คกก. PCT
อนุ จิตเวชเด็กฯ
8
10
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับ 1 ทุกด้าน ใน รพศ./รพท. (ระดับ A และ S) และ รพช.
5
5
ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน
9
11
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหน่วยงานให้มีการจัดบริการแก่ผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรังทั้งในจิตเวชเด็ก/วัยรุ่น และผู้ใหญ่ได้อย่างมีคุณภาพปลอดภัย
5
5
คกก. PCT
10
12
อัตราการหยุดเสพ (Early remission rate)
98.41
97.25
คกก. PCT
อนุ สุราและยาเสพติด
11
14
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหน่วยบริการจิตเวช
สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางตามเกณฑ์ Excellence Center
5
5
ศูนย์ความเชี่ยวชาญฯ
12
17
ระดับความสําเร็จในการติดตามพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยงในรพศ./ รพท. และ รพช.
4.75
5
คกก. PCT
อนุ จิตเวชเด็กฯ
มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
13
31
ระดับความสําเร็จของการจัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)
5
5
คกก. PCT
อนุ พัฒนาระบบบริการ
มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฎิบัติราชการ
14
32
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดําเนินงาน
64.82
100
คกก.CFO
15
33
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
5
5
คกก.ประหยัดพลังงานฯ
16
34
ร้อยละของผลการดําเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
100
99.83
ศูนย์พัฒนาระบบงาน
17
35
ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
4.60
5
คกก.สารสนเทศ
มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาองค์การ
18
36
ร้อยละของประสิทธิภาพในการจัดส่งข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพเข้าสู่ระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของกรมสุขภาพจิต
90
81.67
คกก.สารสนเทศ
19
37
คะแนนเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (HR Scorecard)
5
5
คกก.HR
รวม
4.9205
5