ข้อมูลประชากร จากฐานข้อมูลกรมการปกครอง ณ.สิ้นเดือน ธันวาคม
ปี
จังหวัด
อายุเริ่มต้น
อายุสิ้นสุด