1.อัตราการฆ่าตัวตาย 2558-2560
2.อัตราการฆ่าตัวตาย 2557-2559
3.เอกสารฆ่าตัวตายภาพรวมทั้งหมด 2557-2559