1.ผู้ป่วย Refer ย้อนกลับ แยกระดับความรุนแรง ปีงบประมาณ 2560 (11 เดือน)

จังหวัด
1 : Primary
2 : Secondary
3 : Tetiary
4 : Supratetiary
ผลรวมทั้งหมด
ชลบุรี
0
0
0
2
2
ชัยภูมิ
0
4
2
5
11
นครราชสีมา
2
51
54
44
151
บุรีรัมย์
0
7
13
10
30
พระนครศรีอยุธยา
0
0
1
0
1
พิจิตร
0
0
0
1
1
เพชรบูรณ์
0
0
1
1
2
ลพบุรี
0
0
0
1
1
สุรินทร์
0
1
1
1
3
อุดรธานี
0
0
1
0
1
ผลรวมทั้งหมด
2
63
73
65
203

2.ผู้ป่วย Refer ย้อนกลับ แยกเหตุผลการส่ง ปีงบประมาณ 2560 (11 เดือน)

จังหวัด
A1 : เกินศักยภาพ

A2 :  ผู้ป่วยมี

ความต้องการ

ในการ มารักษาที่ รพ.จิตเวช

นครราชสีมา

A7 : มาติดตาม

ผลการ

รักษา

ตามนั ด

A9 : ทานยา

ตามคำสั่ง

แพทย์ แต่มี

อาการกำเริบ

C0 : ความไม่

พอใจของ

ผู้รับบริการ

C1 : เพื่อรักษา

ใกล้บ้าน

C2 : เพื่อปรึกษา

การรักษา

C3 : วินิจฉัย ชันสูตร

/ส่งต่อ

C4 : ขีดความ

สามารถไม

่เพียงพอ  ด้านบุคลากร เครื่องมือ และสถาน ที่

C9 : ขีดความ

สามารถ

ไม่เพียงพอ  ด้านเครื่องมือ

/ สถานที่

D0 : ขีดความ

สามารถ

ไม่เพียงพอ  ด้านบุคลากร

ต้องการ

เอกสาร

รับรองความ

เจ็บป่วย

อาการ

กำเริบ

ผลรวม

ทั้งหมด

ชลบุรี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ชัยภูมิ
0
0
1
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
4
นครราชสีมา
1
2
6
2
1
2
2
31
7
2
1
0
57
บุรีรัมย์
0
0
3
0
0
1
0
0
6
2
0
0
1
13
พระนครศรีอยุธยา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
พิจิตร
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
เพชรบูรณ์
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
ลพบุรี
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
สุรินทร์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
อุดรธานี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ผลรวมทั้งหมด
1
2
11
3
1
1
2
2
40
10
2
1
1
77
ข้อมูลจาก คกก.MIS 15 ต.ค.60