ข้อมูลผู้ป่วยโรคแทรกซ้อนทางกาย Refer

รายการ
เป้าหมาย
ปี2558
ปี2559
2560
2560
Q1
Q2
Q3
Q4
รวม
NMS  
11
15
0
4
1
0
5
Pneumonia  
20
16
7
3
4
4
18
     < 48 hrs  
5
7
0
0
1
0
1
     >48 hrs.  
15
9
7
3
4
4
18
Refer < 24 ชั่วโมง รับไว้ (F)  
18
13
4
2
5
2
13
Refer > 24 ชั่วโมง รับไว้ (F)  
105
100
24
23
24
27
98
Refer > 24 ชั่วโมง ตรวจและรับกลับ (E)  
106
102
57
47
24
16
144
รวม Refer > ชั่วโมง  
211
202
81
70
48
43
242
วันนอน  
79,707
74,725
23,613
25,840
28,115
26,760
104,328
จำนวนผู้ป่วยรับไว้  
3,709
2,943
800
828
1022
813
3,463
จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย  
3,776
2,845
767
808
976
882
3,433
ร้อยละผู้ป่วยโรคแทรกซ้อนทางกายRefer รับไว้
(<24และ>24 hrs.)
3.26
3.97
3.65
3.09
2.97
3.29
3.23
ร้อยละผู้ป่วยโรคแทรกซ้อนทางกายRefer รับไว้
(<24hrs)
0.48
0.46
0.52
0.25
0.51
0.23
0.38
ร้อยละผู้ป่วยโรคแทรกซ้อนทางกายRefer รับไว้
(>24 hrs.)
2.78
3.51
3.13
2.85
2.46
3.06
2.85
ต่อ 1000 วันนอน
   - NMS
0.05
0.14
0.20
0.00
0.15
0.04
0.00
0.05
   - Pneumonia
0.20
0.25
0.21
0.30
0.12
0.14
0.15
0.17
   - Refer < 24 ชั่วโมง รับไว้ (F)
0.15
0.23
0.17
0.17
0.08
0.18
0.07
0.12
   - Refer > 24 ชั่วโมง รับไว้ (F)
1.20
1.32
1.34
1.02
0.89
0.85
1.01
0.94
  ร้อยละผู้ป่วยจิตเวชส่งต่อรักษาฝ่ายกายผ่านเกณฑ์
80
96.74
96.03
96.35
96.91
97.03
96.71
96.77

คำอธิบาย

*ข้อมุล Refer ภายใน 24 ช.ม แหล่งข้อมูลจากฐาน Hosxp

*ข้อมุล Refer ภายหลัง 24 ช.มที่มหาราชรับไว้(F) แหล่งข้อมูลจากฐาน Hosxp

*.NMS แหล่งข้อมูลจาก กลุ่มงานเภสัชกรรม

*อื่นๆ จากอนุแทรกซ้อนทางกาย

ข้อมูลจาก คกก.อนุแทกซ้อนทางกาย 26 พ.ย.60