1.ผู้ป่วย Referin ปีงบประมาณ 2560 (11 เดือน)

พื้นที่
ผู้ป่วยเก่า
ผู้ป่วยใหม่
ผลรวมทั้งหมด
จำนวน
จำนวน
จำนวน
นครราชสีมา
1,997
531
2,528
บุรีรัมย์
677
162
839
ชัยภูมิ
252
64
316
สุรินทร์
64
33
97
อื่นๆ
68
38
106
ผลรวมทั้งหมด
3,058
828
3,886

2.ผู้ป่วย Referin แยกระดับ ปีงบประมาณ 2560 (11 เดือน)

พื้นที่
1 : Primary
2 : Secondary
3 :Tetiary
4 : Supratetiary
ผลรวมทั้งหมด
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
นครราชสีมา
23
749
823
424
2,019
บุรีรัมย์
5
208
285
173
671
ชัยภูมิ
2
71
94
74
241
สุรินทร์
0
8
22
55
85
อื่นๆ
0
40
26
15
81
ผลรวมทั้งหมด
30
1,076
1,250
741
3,097
ไม่ระบุระดับ 789 ราย

3.ผู้ป่วย Referin แยกสิทธิรักษา ปีงบประมาณ 2560 (11 เดือน)

พื้นที่

ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ เบิกได้

ชำระเงินเอง

ข้าราชการ

จ่ายตรง

ข้าราชการ

ท้องถิ่น (อปท.)

ชำระเงินเอง
บัตรทอง ท74 (ต่างจังหวัด)
บัตรทอง ท74 (นม.)
บัตรทอง มีใบส่งตัว (นม.)

บัตรทอง หมอนัด ต่อเนื่อง

(นม.)

บัตรทอง

ฉุกเฉิน

บัตรทองต่าง

จังหวัด มีใบส่งตัว

บุคคลผู้มีปัญหา

สถานะและสิทธิ

ประกัน

สังคม (รพ.

มหาราช)

ประกันสังคม มีใบส่งตัว (รพ.อื่น)
สิทธิว่าง

อนุ

เคราะห์

ผลรวม

ทั้งหมด

นครราชสีมา
19
21
4
225
18
357
1291
487
1
5
2
53
13
2
26
2,524
บุรีรัมย์
6
8
0
80
145
6
10
2
4
562
0
0
10
1
4
838
สุรินทร์
6
0
0
23
19
2
2
0
1
44
0
0
0
0
0
97
ชัยภูมิ
4
2
1
30
42
1
9
0
1
220
0
0
3
1
2
316
อื่นๆ
5
2
0
32
7
1
5
4
1
43
0
1
3
2
106
ผลรวมทั้งหมด
40
33
5
390
231
367
1,317
493
8
874
2
54
29
4
34
3,881

4.ผู้ป่วย Referin แยกกลุ่มโรค ปีงบประมาณ 2560 (11 เดือน)

จังหวัด
organic
สุรา+สารเสพติด
จิต
mood
anxiety
INSOMIA
OBS
MR
PTSD
ADHD
อื่น ๆ 
ผลรวมทั้งหมด
นครราชสีมา
181
273
1,007
521
138
14
2
43
20
70
54
2,323
บุรีรัมย์
52
119
374
182
23
1
0
9
1
1
5
767
ชัยภูมิ
20
52
130
51
14
1
0
7
4
0
5
284
สุรินทร์
2
14
62
11
0
0
1
0
0
0
0
90
อื่นๆ
7
11
44
25
6
0
0
1
0
1
1
96
ผลรวมทั้งหมด
262
469
1,617
790
181
16
3
60
25
72
65
3,560

5.ผู้ป่วย Referin - Admit จำแนกตามสิทธิ ปีงบประมาณ 2560 (11 เดือน)

พื้นที่
จำนวน
ร้อยละ

ข้าราชการ

/รัฐวิสาหกิจ เบิกได้

ชำระเงิน

เอง

ข้าราชการ

จ่ายตรง

ข้าราชการ

ท้องถิ่น (อปท.)

ชำระ

เงิน

เอง

บัตรทอง ท74 (ต่างจังหวัด)

บัตรทอง

ท74 (นม.)

บัตรทอง มีใบส่งตัว (นม.)
บัตรทอง หมอนัด ต่อเนื่อง (นม.)

บัตรทอง

ฉุกเฉิน

บัตรทอง

ต่าง

จังหวัด

มีใบส่งตัว

ประกันสังคม (รพ.มหาราช)
ประกันสังคม มีใบส่งตัว (รพ.อื่น)
อนุเคราะห์
นครราชสีมา
245
6.30
3
2
1
90
4
40
85
13
1
1
3
2
0
บุรีรัมย์
109
2.80
1
2
0
35
22
1
0
0
4
44
0
0
0
ชัยภูมิ
44
1.13
1
0
0
14
7
0
2
0
1
18
0
0
1
สุรินทร์
39
1.00
0
0
0
18
11
0
1
0
1
8
0
0
0
อื่นๆ
8
0.21
0
0
0
2
0
0
0
0
1
5
0
0
0
ผลรวมทั้งหมด
445
11.45
5
4
1
159
44
41
88
13
8
76
3
2
1

6.ผู้ป่วย referin จังหวัดนครราชสีมาแยกอำเภอ ปี2558-2560

อำเภอ
ปี 58
ปี 59
ปี 60
จำนวน (คน)
จำนวน (ราย)
จำนวน (คน)
จำนวน (ราย)
จำนวน (คน)
จำนวน (ราย)
เทพารักษ์
4
12
4
4
26
30
บัวลาย
9
9
1
2
13
13
พระทองคำ
12
22
20
21
57
69
เมืองยาง
4
6
9
9
14
17
ลำทะเมนชัย
6
15
14
18
14
16
สีดา
3
5
10
10
7
9
แก้งสนามนาง
3
3
8
8
11
12
ขามทะเลสอ
10
13
16
16
39
46
ขามสะแกแสง
7
10
19
20
48
55
คง
26
47
20
21
47
51
ครบุรี
13
15
9
11
22
24
จักราช
16
20
34
34
58
66
เฉลิมพระเกียรติ
11
16
13
13
27
28
ชุมพวง
14
20
15
16
40
43
โชคชัย
18
25
47
48
55
63
ด่านขุนทด
19
32
52
54
98
104
โนนแดง
4
9
12
13
26
28
โนนไทย
24
36
34
36
79
84
โนนสูง
37
62
45
47
75
81
บัวใหญ่
22
33
35
37
42
48
บ้านเหลื่อม
3
5
21
24
29
32
ประทาย
8
12
37
38
67
72
ปักธงชัย
24
37
57
60
90
98
ปากช่อง
37
57
27
29
44
51
พิมาย
20
32
21
21
71
74
เมืองนครราชสีมา
93
166
253
386
496
918
วังน้ำเขียว
12
23
15
16
35
39
สีคิ้ว
15
19
30
30
78
84
สูงเนิน
21
30
46
49
67
72
เสิงสาง
16
30
38
39
52
55
หนองบุนนาก
13
20
31
31
61
74
ห้วยแถลง
13
24
42
44
61
69
ผลรวมทั้งหมด
537
865
1,035
1,205
1,949
2,525
ข้อมูลจาก คกก.MIS 30 ต.ค.60