1.ผู้ป่วยนอกสิทธิ UC ตติยภูมิและตติยภูมิที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ที่มีใบส่งตัว ปีงบประมาณ 2560 (11 เดือน)

จังหวัด
ระดับความรุนแรง
รวม
1
2
3
4
ไม่ระบุ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
ชัยภูมิ
2
0.06
65
1.98
84
2.55
57
1.73
65
1.98
273
8.30
ผู้ป่วยเก่า
2
0.07
47
1.70
67
2.42
47
1.70
62
2.24
225
8.14
ผู้ป่วยใหม่
0
0.00
18
2.93
17
2.76
10
1.63
3
0.49
48
7.80
นครราชสีมา
21
0.64
681
20.70
717
21.79
308
9.36
432
13.13
2159
65.62
ผู้ป่วยเก่า
15
0.46
514
15.62
558
16.96
255
7.75
415
12.61
1757
53.40
ผู้ป่วยใหม่
6
0.98
167
27.15
159
25.85
53
8.62
17
2.76
402
65.37
บุรีรัมย์
4
0.12
188
5.71
264
8.02
122
3.71
151
4.59
729
22.16
ผู้ป่วยเก่า
4
0.12
148
4.50
209
6.35
89
2.71
143
4.35
593
18.02
ผู้ป่วยใหม่
0
0.00
40
6.50
55
8.94
33
5.37
8
1.30
136
22.11
สุรินทร์
0
0.00
6
0.18
20
0.61
34
1.03
8
0.24
68
2.07
ผู้ป่วยเก่า
0
0.00
6
0.22
17
0.64
21
0.79
7
0.26
51
1.91
ผู้ป่วยใหม่
0
0.00
0
0.00
3
0.49
13
2.11
1
0.16
17
2.76
อื่นๆ
0
0.00
14
0.43
18
0.55
12
0.36
17
0.52
61
1.85
ผู้ป่วยเก่า
0
0.00
9
0.34
15
0.56
9
0.34
0
0
49
1.83
ผู้ป่วยใหม่
0
0.00
5
0.81
3
0.49
3
0.49
1
0.16
12
1.95
ผลรวมทั้งหมด
27
0.82
954
29.00
1103
33.53
533
16.20
673
20.46
3290
100.00
ผู้ป่วยเก่า
21
0.79
724
27.07
866
32.37
421
15.74
627
22.68
2675
81.31
ผู้ป่วยใหม่
6
0.98
230
37.40
237
38.54
112
18.21
30
4.88
615
18.69
ข้อมูลจาก คกก.MIS 11 ต.ค.60