1.ผู้ป่วยส่งต่อทั้งหมด(Refer Back+Refer OUT) ปีงบประมาณ 2560 (11 เดือน)

พื้นที่
ผู้ป่วยเก่า
ผู้ป่วยใหม่
ผลรวมทั้งหมด
จำนวน
จำนวน
จำนวน
นครราชสีมา
1,911
125
2,036
บุรีรัมย์
443
22
465
ชัยภูมิ
195
9
204
สุรินทร์
76
2
78
อื่นๆ
223
11
234
ไม่ระบุ
11
0
11
ผลรวมทั้งหมด
2,859
169
3,028

2.ผู้ป่วยส่งต่อทั้งหมด(Refer Back+Refer OUT) แยกสิทธิรักษา ปีงบประมาณ 2560 (11 เดือน)

พื้นที่

ข้าราช

การ กทม.

ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ เบิกได้

ชำระเงิน

เอง

ข้าราชการ

จ่ายตรง

ข้าราชการ

ท้องถิ่น (อปท.)

ชำระเงิน

เอง

บัตรทอง ท74

(ตจว.)

บัตรทอง ท74 (นม.)
บัตรทอง มีใบส่งตัว (นม.)

บัตรทอง หมอนัด ต่อเนื่อง

(นม)

บัตรทอง

ฉุกเฉิน

บัตรทอง

ต่างจังหวัด มีใบส่งตัว

บุคคลผู้มีปัญหา

สถานะและสิทธิ

ประกันสังคม (รพ.มหาราช)
ประกันสังคม มีใบส่งตัว (รพ.อื่น)

อนุ

เคราะห์

ผลรวม

ทั้งหมด

ชัยภูมิ
0
2
12
55
44
3
3
78
0
0
1
3
201
นครราชสีมา
1
25
72
13
197
37
442
369
716
10
20
1
83
8
18
2,012
บุรีรัมย์
0
5
12
3
99
123
7
7
6
1
187
0
2
1
10
463
สุรินทร์
0
6
1
29
18
1
22
0
0
0
1
78
อื่นๆ
0
4
17
4
94
22
8
13
32
3
27
0
1
2
1
228
ไม่ระบุ
0
0
0
0
0
0
1
5
1
2
1
0
0
0
0
10

ผลรวม

ทั้งหมด

1
42
114
20
474
244
459
397
758
16
335
1
86
12
33
2,992

3.ผู้ป่วยส่งต่อทั้งหมด(Refer Back+Refer OUT) แยกกลุ่มโรค ปีงบประมาณ 2560 (11 เดือน)

พื้นที่/รหัสโรค
C1
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
G2
G4
I1
M7
Q9
R4
R5
ผลรวมทั้งหมด
ชัยภูมิ
0
10
33
98
35
5
1
0
5
2
1
0
1
0
0
0
0
0
191
นครราชสีมา
1
145
237
856
333
110
5
2
42
17
3
2
36
1
1
1
4
2
1,798
บุรีรัมย์
0
25
68
242
71
7
1
0
3
1
0
0
2
0
0
0
0
1
421
สุรินทร์
0
1
15
40
12
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
70
อื่นๆ
0
6
32
96
61
8
0
2
5
4
0
0
1
0
0
0
0
0
215
ไม่ระบุ
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
ผลรวมทั้งหมด
1
187
385
1,333
513
130
7
5
55
24
5
2
40
1
1
1
4
3
2,697
ข้อมูลจาก คกก.MIS 13 พ.ย.60