วิสัยทัศน์

เป็นเลิศด้านจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชนระดับประเทศ

(Excellence in community mental health)

จิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน (Community mental health) หมายถึง การให้บริการตั้งแต่ การคัดกรอง รักษา ฟื้นฟู ที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ในชุมชนได้เต็มศักยภาพ

พันธกิจ

1.ให้บริการสุขภาพจิตที่มุ่งเน้นการรักษาในระดับ ตติยภูมิที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

2.พัฒนาความเป็นเลิศด้านจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชนโดยพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้เข้มแข็ง

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล


ความสามารถขององค์กร (Core competency)

                                                                1.การดูแลผู้ป่วยรายกรณี ( Case Management)

                                                                2.จิตสังคมบำบัด (Psychosocial Intervention)

                                                                3.การรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT)

                                                                4.นิติจิตเวช

                                                                5.เสริมสร้างพลังชุมชน (Empower)

                                                                6.วิจัยสุขภาพจิตชุมชน

ค่านิยมร่วม

สุขกับงาน สานสร้างคุณค่า พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

                                                                               J (Joy) หมายถึง บุคลากรทุกคนมีความสุขในการทำงาน

                                                                               V (Value) หมายถึง บุคลากรเห็นคุณค่าของตนเองและทีมงานทุกคน เพื่อส่งต่อคุณค่าไปยังผู้ใช้บริการ

                                                                               K (Knowledge) หมายถึง บุคลากรมีความกระตือรือร้นและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนางานอัตลักษณ์

สามัคคี รับผิดชอบ รักและผูกพัน

เข็มมุ่งปี 2560

                  1:พัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในจังหวัดนครราชสีมาและผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

                  2:พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยรายกรณี Case Management

                  3:พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีสมรรถนะด้านสุขภาพจิตชุมชน และวิจัยด้านจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน


ประเด็นยุทธศาสตร์

                ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยาก ซับซ้อน

                ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาความเป็นเลิศด้านจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน โดยพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้เข้มแข็ง

                ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล