1.จำนวนผู้ป่วยเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย จำแนกตามประเภทผู้ป่วย สาเหตุการพยายามฆ่าตัวตาย ระดับความเสี่ยง การทำซ้ำและการมาตามนัด

ปีงบประมาณ 2560 (11 เดือน)

หน่วยนับ = คน
ประเภทผู้ป่วย
สาเหตุการฆ่าตัวตาย
ระดับความเสี่ยง
การทำซ้ำใน 1 ปี
การมาติดตามตามนัด/Refer
รวม
S1
S2
S3
SMI
รวม
ร้อยละ
A
B
C
ทำ
ไม่ทำ
ขาด F/U
Refer
ผู้ป่วยเก่า 
380
196
112
1
689
57.32
32
324
333
52
637
416
19
435
ผู้ป่วยใหม่
353
110
50
0
513
42.68
27
270
21
1
512
0
34
34
รวม
733
306
162
1
1202
100
59
594
354
53
1149
416
53
469

2.จำแนกตามการกลับมาทำซ้ำใน 1 ปี

ประเภทผู้ป่วย
ทำซ้ำ
Q1
Q2
Q3
M10
M11
รวม
ร้อยละการทำซ้ำ
ผู้ป่วยเก่า 
17
6
20
7
2
52
7.55
ผู้ป่วยใหม่
0
1
0
0
0
1
0.19
รวม
17
7
20
7
2
53
7.74

3.จำแนกตามการมาติดตามตามนัด/Refer

ประเภทผู้ป่วย
Refer
Q1
Q2
Q3
M10
M11
รวม
ร้อยละการ refer
ผู้ป่วยเก่า 
4
8
8
3
1
24
3.483
ผู้ป่วยใหม่
9
13
3
4
5
34
6.628
รวม
13
21
11
7
6
58
10.111

4.ผู้ป่วย suicide ที่ Refer

จังหวัด
สุรา
สารเสพติด
shizophrenia
Schizoaffective
Psychosis
Bipolar
Depressive
MR
รวม
ชัยภูมิ
0
0
4
0
0
0
0
0
4
นครราชสีมา
3
1
11
2
0
3
3
2
25
บุรีรัมย์
0
0
1
0
1
0
2
0
4
สุรินทร์
0
0
1
0
0
0
0
0
1
ผลรวมทั้งหมด
3
1
17
2
1
3
5
2
34

ข้อมูลจาก คกก.MIS 11 ต.ค.60