10อันดับโรคผู้ป่วยในจำหน่าย(ราย)
10อันดับโรคผู้ป่วยในจำหน่าย ปี 2558-2560(Q3)

อันดับ
รหัสโรค
โรค
ปี 2558
ปี 2559
Q1
Q2
Q3
จำนวน
ร้อยละ
1
F20
Schizophrenia
1,969
1,478
381
376
482
1,239
48.57
2
F10
Alcohol
573
390
96
116
116
328
12.86
3
F31
Bipolar
282
234
58
72
90
220
8.62
4
F32
Depressive
227
163
38
42
55
135
5.29
5
F19
Multiple substance
120
78
27
42
45
114
4.47
6
F25
Schizoaffective disorders
79
80
26
22
35
83
3.25
7
F15
Amphetamine ,Stimulants include caffeine
77
52
17
31
15
63
2.47
8
F29
Phychosis
67
64
30
13
17
60
2.35
9
F06
Other mental disorders due to brain damage
52
49
15
11
19
45
1.76
10
F79
Mental Retardation
38
24
12
11
18
41
1.61
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
3,776
2,845
767
808
976
2,551
100.00

ข้อมูลจาก คกก.MIS 21 พ.ย.60

10อันดับโรคผู้ป่วยในจำหน่าย ปี 2560

อันดับ
รหัสโรค
โรค
จำนวน
ร้อยละ
1
F20
Schizophrenia        
1,662
       
48.41
2
F10
Alcohol            
419
       
12.21
3
F31
Bipolar            
300
          
8.74
4
F32
Depressive            
212
          
6.18
5
F19
Multiple substance            
144
          
4.19
6
F25
Schizoaffective disorders            
107
          
3.12
7
F15
Amphetamine ,Stimulants include caffeine              
92
          
2.68
8
F29
Phychosis              
92
          
2.68
9
F06
Other mental disorders due to brain damage              
61
          
1.78
10
F79
Mental Retardation              
59
          
1.72
11
อื่นๆ            
285
          
8.30
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
       
3,433
           
100

ข้อมูลจาก คกก.MIS 14 พ.ย.60

10อันดับโรคผู้ป่วยในจำหน่าย ปี2559

อันดับ
รหัสโรค
โรค
จำนวน
ร้อยละ
1
F20 Schizophrenia           
1,478
          
51.95
2
F10 Alcohol              
390
          
13.71
3
F31 Bipolar              
234
            
8.22
4
F32 Depressive              
163
            
5.73
5
F25 Schizoaffective disorders                
80
            
2.81
6
F19 Multiple substance                
78
            
2.74
7
F29 Phychosis                
64
            
2.25
8
F23 Acute Psychosis                
54
            
1.90
9
F15 Amphetamine ,Stimulants include caffeine                
52
            
1.83
10
F09 Organic Phychosis                
50
            
1.76
11
อื่นๆ                
202
            
7.10
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
          
2,845
             
100

ข้อมูลจาก คกก.MIS 14 พ.ย.60

10อันดับโรคผู้ป่วยในจำหน่าย ปี 2558

อันดับ
รหัสโรค
โรค
จำนวน
ร้อยละ
1
F20 Schizophrenia        
1,969
       
52.15
2
F10 Alcohol            
573
       
15.17
3
F31 Bipolar            
282
          
7.47
4
F32 Depressive            
227
          
6.01
5
F19 Multiple substance            
120
          
3.18
6
F25 Schizoaffective disorders              
79
          
2.09
7
F15 Amphetamine ,Stimulants include caffeine              
77
          
2.04
8
F23 Acute Psychosis              
67
          
1.77
9
F06 Other mental disorders due to brain damage              
52
          
1.38
10
F30 Mania              
51
          
1.35
11
อื่นๆ            
279
          
7.39
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
       
3,776
           
100

ข้อมูลจาก คกก.MIS 14 พ.ย.60