10อันดับโรคผู้ป่วยในจำหน่าย ปี 2558-2561(Q1)

                 
อันดับ
รหัสโรค
โรค
ปี 2558
ปี 2559
ปี2560
ปี2561(Q1)
1
F20
Schizophrenia
1,969
1,478
1,662
465
2
F10
Alcohol
573
390
 
419
62
3
F31
Bipolar
282
234
           
300
66
4
F32
Depressive
227
163
           
212
41
5
F19
Multiple substance
120
78
           
144
24
6
F25
Schizoaffective disorders
79
80
           
107
24
7
F15
Amphetamine ,Stimulants include caffeine
77
52
             
92
27
8
F29
Phychosis
67
64
             
92
25
9
F06
Other mental disorders due to brain damage
52
49
             
61
8
10
F79
Mental Retardation
38
24
             
59
11
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
3,776
2,845
3,433
805

ข้อมูลจาก คกก.MIS 21 พ.ย.60

10อันดับโรคผู้ป่วยในจำหน่าย ปี 2561

                          
อันดับ
รหัสโรค
โรค
Q1
Q2
Q3
Q4
จำนวน
ร้อยละ
1
F20
Schizophrenia
465
         
2
F31
Bipolar affective disorder
66
        
3
F10
Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
62
         
4
F32
Depressive episode
41
         
5
F15
Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine
27
         
6
F29
Unspecified nonorganic psychosis
25
         
7
F19
Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances
24
         
8
F25
Schizoaffective disorders
24
         
9
F79
Unspecified mental retardation
11
         
10
F06
Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease
8
         
11
อื่นๆ
52
         
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
805
         

ข้อมูลจาก คกก.MIS 13 ก.พ.60

10อันดับโรคผู้ป่วยในจำหน่าย ปี 2560

                          
อันดับ
รหัสโรค
โรค
Q1
Q2
Q3
Q4
จำนวน
ร้อยละ
1
F20
Schizophrenia
381
376
482
423
1,662
 
48.41
2
F10
Alcohol
96
116
116
91
419
12.21
3
F31
Bipolar
58
72
90
80
           
300
          
8.74
4
F32
Depressive
38
42
55
77
           
212
          
6.18
5
F19
Multiple substance
27
42
45
30
           
144
          
4.19
6
F25
Schizoaffective disorders
26
22
35
24
           
107
          
3.12
7
F15
Amphetamine ,Stimulants include caffeine
17
31
15
30
             
92
          
2.68
8
F29
Phychosis
30
13
17
32
             
92
          
2.68
9
F06
Other mental disorders due to brain damage
15
11
19
16
             
61
          
1.78
10
F79
Mental Retardation
12
11
18
20
             
59
          
1.72
11
อื่นๆ
67
72
84
59
           
285
          
8.30
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
767
808
976
882
       
3,433
           
100

ข้อมูลจาก คกก.MIS 14 พ.ย.60

10อันดับโรคผู้ป่วยในจำหน่าย ปี2559

อันดับ
รหัสโรค
โรค
จำนวน
ร้อยละ
1
F20 Schizophrenia           
1,478
          
51.95
2
F10 Alcohol              
390
          
13.71
3
F31 Bipolar              
234
            
8.22
4
F32 Depressive              
163
            
5.73
5
F25 Schizoaffective disorders                
80
            
2.81
6
F19 Multiple substance                
78
            
2.74
7
F29 Phychosis                
64
            
2.25
8
F23 Acute Psychosis                
54
            
1.90
9
F15 Amphetamine ,Stimulants include caffeine                
52
            
1.83
10
F09 Organic Phychosis                
50
            
1.76
11
อื่นๆ                
202
            
7.10
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
          
2,845
             
100

ข้อมูลจาก คกก.MIS 14 พ.ย.60

10อันดับโรคผู้ป่วยในจำหน่าย ปี 2558

อันดับ
รหัสโรค
โรค
จำนวน
ร้อยละ
1
F20 Schizophrenia        
1,969
       
52.15
2
F10 Alcohol            
573
       
15.17
3
F31 Bipolar            
282
          
7.47
4
F32 Depressive            
227
          
6.01
5
F19 Multiple substance            
120
          
3.18
6
F25 Schizoaffective disorders              
79
          
2.09
7
F15 Amphetamine ,Stimulants include caffeine              
77
          
2.04
8
F23 Acute Psychosis              
67
          
1.77
9
F06 Other mental disorders due to brain damage              
52
          
1.38
10
F30 Mania              
51
          
1.35
11
อื่นๆ            
279
          
7.39
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
       
3,776
           
100

ข้อมูลจาก คกก.MIS 14 พ.ย.60