10 อันดับโรคแรกนอก ปีงบประมาณ 2558-2560(Q3)
ลำดับที่
โรค
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
Q1
Q2
Q3
รวม
ร้อยละ
1
F20 : Schizophrenia
33,570
26,783
6,713
6,776
6,878
20,367
34.23
2
F32 : Depressive episode
11,859
9,723
2,440
2,528
2,541
7,509
12.62
3
F31 : Bipolar affective disorder
5,705
5,054
1,303
1,354
1,404
4,061
6.83
4
F41 : Other anxiety disorders
6,794
4,839
1,148
1,098
1,055
3,301
5.55
5
F10 : Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
6,319
4,604
946
985
924
2,855
4.80
6
F90 : Hyperkinetic disorders
7,402
4,447
649
602
477
1,728
2.90
7
F79 : Unspecified mental retardation
1,929
1,410
385
410
411
1,206
2.03
8
F03 : Unspecified dementia
1,450
1,337
389
362
357
1,108
1.86
9
F29 : Unspecified nonorganic psychosis
1,841
1,330
363
358
333
1,054
1.77
10
F84 : Pervasive developmental disorders
1,711
1,391
358
367
357
1,082
1.82
 
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
100,704
83,636
19,632
19,832
20,030
59,494

ข้อมูลจาก คกก.MIS 21 พ.ย.60

10 อันดับโรคแรกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2560
ลำดับที่
โรค
Q1
Q2
Q3
Q4
รวมปี 60
ร้อยละ
1
F20 : Schizophrenia
6,713
6,776
6,878
7,076
27,443
45.58
2
F32 : Depressive episode
2,440
2,528
2,541
2,778
10,287
17.08
3
F31 : Bipolar affective disorder
1,303
1,354
1,404
1,517
5,578
9.26
4
F41 : Other anxiety disorders
1,148
1,098
1,055
1,127
4,428
7.35
5
F10 : Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
946
985
924
900
3,755
6.24
6
F90 : Hyperkinetic disorders
649
602
477
489
2,217
3.68
7
F79 : Unspecified mental retardation
385
410
411
490
1,696
2.82
8
F03 : Unspecified dementia
389
362
357
408
1,516
2.52
9
F29 : Unspecified nonorganic psychosis
363
358
333
399
1,453
2.41
10
F84 : Pervasive developmental disorders
358
367
357
366
1,448
2.40
 
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
19,632
19,832
20,030
20,671
80,165
 

ข้อมูลจาก คกก.MIS 21 พ.ย.60

10 อันดับโรคแรกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2559
ลำดับที่
โรค
Q1
Q2
Q3
Q4
รวม 59
ร้อยละ
1
F20 : Schizophrenia
7,254
6,172
6,583
6,774
26,783
32.02
2
F32 : Depressive episode
2,666
2,182
2,412
2,463
9,723
11.63
3
F31 : Bipolar affective disorder
1,280
1,104
1,290
1,380
5,054
6.04
4
F41 : Other anxiety disorders
1,359
1,084
1,166
1,230
4,839
5.79
5
F10 : Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
1,347
1,126
1,101
1,030
4,604
5.50
6
F90 : Hyperkinetic disorders
1,415
1,121
1,040
871
4,447
5.32
7
F84 : Pervasive developmental disorders
378
344
329
340
1,391
1.66
8
F03 : Unspecified dementia
350
305
340
342
1,337
1.60
9
F79 : Unspecified mental retardation
428
273
319
390
1,410
1.69
10
F25 : Schizoaffective disorders
316
288
295
285
1,184
1.42
 
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
22,327
21,306
19,736
20,267
83,636

ข้อมูลจาก คกก.MIS 21 พ.ย.60

10 อันดับโรคแรกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2558
ลำดับ
โรค
Q1
Q2
Q3
Q4
จำนวน
รวม
1
F20 : Schizophrenia
8,563
8,902
8,277
7,828
33,570
33.34
2
F32 : Depressive episode
3,003
3,099
2,833
2,924
11,859
11.78
3
F90 : Hyperkinetic disorders
1,935
2,001
1,770
1,696
7,402
7.35
4
F41 : Other anxiety disorders
1,830
1,716
1,643
1,605
6,794
6.75
5
F10 : Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
1,754
1,509
1,566
1,490
6,319
6.27
6
F31 : Bipolar affective disorder
1,343
1,552
1,407
1,403
5,705
5.67
7
F23 : Acute and transient psychotic disorders
761
427
443
433
2,064
2.05
8
F79 : Unspecified mental retardation
524
517
461
427
1,929
1.92
9
F29 : Unspecified nonorganic psychosis
563
469
444
365
1,841
1.83
10
F84 : Pervasive developmental disorders
423
440
425
423
1,711
1.70
 
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
26,237
25,774
24,533
24,160
100,704

ข้อมูลจาก คกก.MIS 21 พ.ย.60